Gemeente Apeldoorn stelt geld beschikbaar

Gemeente Apeldoorn stelt geld beschikbaar om Grift zichtbaarder te maken in Centrum

De gemeente Apeldoorn stelt 410.000 euro beschikbaar om de Grift in het centrum verder bovengronds te halen. Het complete project ‘De Grift binnenstad’ kost 2.130.000,- euro.

De Grift moet in de Grifthof weer zichtbaar worden. Het gaat om het gebied tussen Beekstraat en Kanaalstraat, achter het voormalig pand van de V&D. Een afgesloten binnenterrein wordt een openbaar toegankelijke groene hof. Het is dan mogelijk om langs de Grift te wandelen vanaf het Amaliapark naar De Parken. Zie ook het bijgevoegde kaartje.

Beekherstel

Het is van belang dat de gemeente deze 410.000,- euro vrijmaakt, omdat ook de provincie Gelderland nog over de streep moet worden getrokken hieraan deel te nemen. De provincie  beslist voor de zomer over een subsidieaanvraag van 400.000,- euro. Gelderland wil alleen bijdragen als ook andere partijen mee betalen. Het Waterschap Vallei en Veluwe investeert in het kader van beekherstel ook in het project.

Apeldoorn hoopt begin 2018 met de realisatie van het project te kunnen starten.

Theo Huts

Contactpersoon Bekenstichting te Apeldoorn

Beekeigenaren na 25 jaar weer zelf aan de slag…

De meeste sprengen en beken zijn circa 25 jaar geleden A-watergangen geworden en worden sindsdien onderhouden door het waterschap. Het toenmalige polderdistrict werd uitgebreid met de hoog gelegen dorpen en steden. Als tegenprestatie ging dit nieuwe waterschap (Veluwe) de beken onderhouden. Door beleidswijzigingen trekt het huidige waterschap Vallei en Veluwe zich terug en wil zijn beekoevers niet meer onderhouden. Uit de foto blijkt dat het een grote klus is. Fijn dat Beerd Volkers deze werkzaamheden aan zijn beek kan uitvoeren.

Beerd Volkers

Eigenaar deel Heerder beken en eigenaar Korenmolen te Heerde

Strijd tegen verdroging van start

Op 26 maart 2017 stond dit artikel in de Regiobode:

DE STEEG – Waterschap Rijn en IJssel begint deze zomer met de uitvoering van de maatregelen om de verdroging van de bronbossen in de Havikerwaard, tussen De Steeg en Ellecom, tegen te gaan. Aangezien de rechtbank alle ingestelde beroepen ongegrond heeft verklaard, is nu de weg vrij om te starten met de uitvoering.

In de Havikerwaard worden kavelsloten en (delen van) beken zoals de Oude Ruitersbeek en Middelste Beek ondieper gemaakt en aanwezige dammen en duikers aangepast. Er wordt een vispassage aangelegd en een oude meander wordt hersteld. Door de ondiepere watergangen stijgt de grondwaterstand en werkt het gebied minder drainerend. Het grondwater biedt zo meer tegendruk aan het uit de Veluwe afkomstige kwelwater, waardoor meer kwelwater in de bronbossen omhoog komt. De werkzaamheden zijn gepland voor de periode juli tot oktober van dit jaar.
In september 2014 is het definitieve projectplan vastgesteld. Hierop is door belanghebbenden bij de rechtbank beroep ingesteld. Waterschap Rijn en IJssel heeft in 2014 toegezegd pas met de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen, nadat de rechtbank uitspraak heeft gedaan in de lopende beroepsprocedure. De rechtbank heeft de ingestelde beroepen eind januari 2017 ongegrond verklaard. Daarmee is de weg nu vrij voor het waterschap om te starten met de uitvoering.


In de bronbossen komt eeuwenoud grondwater omhoog. Dit grond- of kwelwater passeerde in het verleden allerlei kleilagen en heeft daardoor een unieke samenstelling. Door ontwatering en ontginning komt er steeds minder van deze bijzondere kwel omhoog. Als er niet genoeg basenrijke kwel in het bos naar boven komt verzuurt het bos langzaam. Dan verdwijnen de kenmerkende soorten als slanke sleutelbloem, goudveil, bittere veldkers en knikkend nagelkruid. Gras en bramenstruiken krijgen dan de overhand, het bos wordt minder bloemrijk en eentoniger. Ook voor vogels betekent een zure bodem dat er minder voedsel voorhanden is. Om de waarde van dit bos te behouden is het dus belangrijk dat de kwel naar het bronbos sterker wordt.

De water- en natuurdoelen in de Havikerwaard zijn onderdeel van de integrale visie van de samenwerkende partners in het project Havikerpoort: Provincie Gelderland, gemeente Rheden, Waterschap Rijn en IJssel, Vitens, Landgoed Middachten, Stichting Twickel van Landgoed Hof te Dieren, Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat. 

Jongeren beleven de Veluwe

Geslaagde velddag IVN Jongeren Adviesbureau

Jongeren van 4 VWO van de Noordgouw te Heerde zijn door het ministerie van Economische Zaken gevraagd om belevingsconcepten te ontwikkelen voor de Veluwe. Dat gebied is in het najaar 2016 verkozen tot een van de mooiste natuurgebieden van Nederland. De jongeren doen hiervoor mee aan het Jongeren Adviesbureau georganiseerd door IVN Gelderland. Dinsdag 21 maart gingen zij eerst maar eens zelf de Veluwe beleven.

foto: Arnoud Kamp

Ministerie van Economische Zaken
Om meer aandacht te vragen voor de Nationale Parken en de vele andere natuurgebieden in Nederland, heeft het Ministerie van Economische Zaken (EZ) in het najaar van 2016 het initiatief genomen voor de publieksverkiezing “Mooiste natuurgebied van Nederland”. De Veluwe is als tweede natuurgebied geëindigd. Het Ministerie van EZ was op zoek naar jonge adviseurs met een open, creatieve en onbevooroordeelde kijk, die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan en een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het onderdeel beleving. De jongeren doen hiervoor mee aan het project IVN Jongeren Adviesbureau. Ze verdiepen zich in hun eigen Veluwse omgeving om voor het ministerie van Economische Zaken belevingsconcepten te ontwikkelen, dat is een aansprekend aanbod voor toeristen uit binnen- en buitenland. Zij richten hiervoor in de klas een echt adviesbureau op en gaan als echte adviseurs te werk.

Excursie
IVN Gelderland organiseerde deze excursie om vanuit de eigen beleving de vertaling te kunnen maken naar de opdracht. De leerlingen bezochten de stuwwal en de opgewaaide duinen in de Renderklippen om de typische ontstaansvormen van de ijstijden te ervaren. Aardrijkskunde leerkracht Arnoud Kamp nam hen hierin enthousiast mee. Daarna bezochten ze met een vrijwilliger van de Stichting tot behoud van de Veluwse Beken en Sprengen de sprengen in Heerde. Deze sprengen zijn uniek voor de Veluwe en daarmee een belangrijk element om in de uitwerking mee te nemen. Ook was promotieorganisatie Visit Veluwe aanwezig om aan de leerlingen toe te lichten welke profielen voor de toeristen er zijn. Met al deze informatie werd, met een eerste brainstorm voor belevingsconcepten, meteen een veelbelovende start van het project gemaakt. De leerlingen gaan de komende weken deze eerste ideeën verder uitwerken.

foto: Arnoud Kamp

Presentatie aan Ministerie van EZ
Op donderdag 18 mei 2017 vindt het Nationale Parken Festival plaats in De Bilt. Daar zullen de leerlingen de belevingsconcepten presenteren aan het Ministerie van EZ en aan vele andere  organisaties die zich bezighouden met Nationale Parken in Nederland.

Voor vragen kunt u terecht bij IVN Gelderland, Stefanie Janssen, s.janssen@ivn.nl of via 026-3512927.

De Bronbeek bij TV Gelderland

Op zaterdag 4 maart 2017 besteedde het programma ‘Gelderse Koppen’ aandacht aan de Bronbeek in Arnhem. Kees Kant begint zijn verhaal bij de sprengenkop, om vervolgens nog een paar mooie plekjes te onthullen stroomafwaarts. Na 17 min start het item over de Bronbeek:

Driehuizerspreng verbonden met de Grift

Uit de nieuwsbrief van Natuurlijk Apeldoorn van december 2016:

Op 12 december lieten wethouder Mark Sandmann en heemraad Frans Ter Maten voor het eerst het water in de Driehuizerspreng langs de Prins Willem Alexanderlaan stromen.

Daarmee is de Driehuizerspreng met de Grift verbonden. Vanaf het fietspad langs de PWA-laan is het beekwater in de nieuwe brede bedding goed te zien. Binnenkort worden er nieuwe bomen langs de beek geplant. Waterschap Vallei en Veluwe en gemeente Apeldoorn werken samen aan het herstel van de Apeldoornse beken.

De Driehuizerspreng begint bij de Nevenlandsehof en liep door tot aan Bronbeek. Vanaf Bronbeek stroomde het water via een ondergrondse leiding naar Apeldoorn Zuid. Sinds 12 december is de hele Driehuizerspreng bovengronds.

De beken bieden ruimte aan regenwater. Dat is belangrijk, omdat er door klimaatsverandering steeds meer neerslag valt. Apeldoorn is in Nederland de plek waar elk jaar de meeste regen valt.

Larven tellen

In het Apeldoorns Stadsblad van 24 november 2016 staat een interessante artikel over de beekprik. Om een beter beeld te krijgen over het aantal beekprikken in de sprengen en beken in de gemeente Apeldoorn, telt de werkgroep Sprengen & Beken van de KNNV dit jaar voor het eerst de larven van het visje.

Lees hier

 

 

Voortgang groot onderhoud Beekhuizerbeek

Natuurmonumenten is in samenwerking met de gemeente Rheden bezig met groot onderhoud van de Beekhuizerbeek tot aan de grote vijver. Aannemer Vaarkamp is eind oktober 2016 begonnen. Zo ziet het er na een week of twee werken uit:

2016-11-09-beekhuizen-schonen-beek-21a 2016-11-09-beekhuizen-schonen-beek-14a
2016-11-09-beekhuizen-schonen-beek-19a 2016-11-09-beekhuizen-schonen-beek-12a

Op de onderste foto’s wordt het slib uit de sprengkop verwijderd, midden in het bronbos. Moeilijk toegankelijk voor zowel de kraan als ook de afvoer van het slib. Maar het lukt zo te zien prima.

(foto’s: Ronald de Boer)

Middelste molen in race voor Molenprijs

De Middelste Molen in Loenen is de enige papierfabriek in Nederland die in oude staat bewaard gebleven is. Samen met drie andere molens is de Middelste Molen genomineerd voor de BankGiroLoterij Molenprijs 2016!

middelste-molen-loenen-4

Met het eventueel winnen van deze prijs kan de stichting De Middelste Molen een nieuw ontvangstcentrum bouwen, om zodoende het cultureel erfgoed van de papierindustrie in Gelderland nog beter uit te dragen.

De molen prijs is een publieksprijs. Er moet dus gestemd worden door het publiek.

Dus beekliefhebbers, stem hier. Meer informatie vindt u hier.

middelste-molen-loenen-3 middelste-molen-loenen-1 middelste-molen-loenen-2

Tweede boek van Ruud Schaafsma over IJsland

Ruud Schaafsma, actief binnen de Bekenstichting, heeft ook nog een andere passie: IJsland.  Wij ontvingen van hem de volgende mail:

“IJsland heeft mij altijd geïntrigeerd en ik heb er de mooiste belevenissen gehad. Dit bracht mij op de gedachte hier een boek over te schrijven. In 2007 heb ik Struinen op IJsland uitgegeven en dat mocht genieten van een brede verspreiding en warme belangstelling. Van dit boek heb ik nu nog een kleine voorraad. Maar de tijd heeft niet stilgestaan, ik ben nog diverse malen teruggegaan en ik moest constateren dat er nog zoveel meer te vertellen is.

Eind oktober verschijnt de opvolger: Verder struinen op IJsland. Het boek wordt zelfs dikker dan het eerste (170 pagina’s), is voorzien van ruim 230 fraaie foto’s en aan de opmaak is extra zorg besteed. De verkoopprijs in de boekhandel wordt € 25,–.

Ook dit boek geef ik in eigen beheer uit, wat inhoudt dat ik alle uitgaven voor de opmaak, de publiciteit en de drukkosten zelf moet financieren. Daarvoor de vraag of je het boek wilt bestellen, in vorm van voorintekening. Eén van de drie volgende manieren is mogelijk. In alle gevallen ontvang je kort na de verschijningsdatum een gesigneerd exemplaar van ‘Verder struinen op IJsland’. Behalve de korting op de verkoopprijs neem ik de verzendkosten voor mijn rekening.

  • – Optie 1: Maak € 22,50 over, o.v.v. ‘Verder struinen op IJsland’
  • – Optie 2: Maak € 40,– over, als je beide boeken wilt ontvangen, o.v.v. ‘Struinen op IJsland’ en ‘Verder struinen op IJsland’
  • – Optie 3: Een hoger bedrag naar eigen inzicht.

Tot 1 oktober kan je gebruik maken van dit aanbod door een bedrag over te maken op rekening nummer NL61 INGB 0003 8751 39 t.n.v. R.J. Schaafsma. In alle gevallen uiteraard onder vermelding van naam, adres, postcode en woonplaats en de keuze uit één van de drie opties.

Vanaf eind oktober zal ik een jaar lang door heel Nederland lezingen (powerpoint presentaties) over IJsland verzorgen. Vooral in bibliotheken, maar ook voor andere belangstellenden, verenigingen, enz. Zodra er afspraken vastliggen zal ik de data en locaties bekend maken op mijn website: www.ruud-schaafsma.nl

Alvast bedankt voor jullie steun.”