28 maart, Jaarvergadering: agenda en jaarverslag

U wordt uitgenodigd voor de jaarvergadering van de Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken, die wordt gehouden op woensdag 28 maart 2018,  in de Wenumse Watermolen, Oude Zwolseweg 164, Wenum.

De vergadering begint om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur ontvangst met koffie.

 1. Opening/mededelingen door de voorzitter ( Jan van de Velde)
  Jaarverslagen secretarieel en financieel en verslag Kascommissie
  Gelegenheid tot vragen stellen n.a.v. de bovenstaande onderwerpen
 2. Lezing Jan Neefjes van bureau Overland
  Jan Neefjes vertelt over het project Beekherstel en Erfgoed dat hij uitvoert in opdracht van STOWA (het onderzoeksinstituut van de Waterschappen) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Jan Neefjes is historisch Geograaf en vormt samen met Hans Bleumink het adviesbureau Overland.
  Beekherstel is een van de grote ruimtelijke opgaven waar Nederland voor staat. Nog vele honderden kilometers beek komen moeten de komende jaren worden aangepast met als doel om ze schoner, veiliger, en natuurlijker te maken. De waterschappen hebben te maken met strakke kaders, zoals de Kaderrichtlijn Water. Het landschappelijk erfgoed is een zachter doel.
  Toch vinden RCE en STOWA (en ook veel medewerkers van waterschappen) dat het mogelijk moet zijn om landschappelijk erfgoed tot op zekere hoogte te integreren in de beekherstelplannen. Een doel van het project is om tot een handboek ‘Beekherstel en Erfgoed’ te komen.
  Jan Neefjes en Hans Bleumink spraken met medewerkers van alle waterschappen van Hoog-Nederland en organiseerden studiebijeenkomsten over diverse typen beken en beekdalen en diverse soorten opgaven. Ze werken op dit moment aan de teksten van het handboek. Ze worden daarin begeleid door een begeleidingscommissie en een lezersgroep waarin alle waterschappen van Hoog-Nederland in vertegenwoordigd zijn.
  Jan Neefjes zal vertellen aan de hand van de onderdelen van het handboek. Dat bevat een procesdeel, dat in gaat op het werkproces van de waterschappen, en de mogelijkheden om hier erfgoed in te integreren. Het bevat daarnaast een inhoudelijk deel, dat een indruk geeft van de grote variatie in beken en beekdallandschappen in Nederland.
 3.             – Pauze –
 4. Lezing Frank Spitmans van RAVON over beekprik en andere beekvissen
  Frank Spikmans: De lezing op 28 maart zal gaan over prikken in het algemeen. Welke soorten leven in Nederland, hoe is hun ecologie, verwantschap en beschermingsstatus. In het bijzonder gaat de lezing over beekprikken op de Veluwe en in de gemeente Apeldoorn. In deze gemeente heeft RAVON ism gemeente en waterschap gewerkt aan een plan om het leefgebied van de soort te verbeteren. Het soortmanagementplan dat hierbij is opgesteld streeft naar een optimale balans tussen behoud van de beekprik en uitvoering van ruimtelijke ingrepen en beheer in het gebied.
 5. Afsluiting

Het jaarverslag 2017 is hier te downloaden.
Het werkplan 2018 is hier te downloaden.

Routebeschrijving:

Vanaf Vaassen: richting Apeldoorn (dorpenweg). Na de Haere (woonwagencentrum) linksaf de Nieuwe Molenweg of de Ramsbrugweg inrijden. De eerste kruising is die met de Oude Zwolseweg. Hier rechtsaf richting Wenum. Na de brug ligt links de Watermolen.
Vanaf Apeldoorn: richting Vaassen (dorpenweg). Na het Van Haeftenpark rechtsaf de Oude Zwolseweg inrijden. In een ruime bocht in Wenum linksaf richting Vaassen. Na ca. 100 m. (en voor de brug) ligt rechts de Watermolen.
Er is een ruime parkeerplaats achter de molen, te bereiken via de Astaweg.