Beken Binnenveld Ede/Wageningen

Nergenase Beek Kwelbeken / Laaglandbeken Open in Atlas
Kromme Beek Open in Atlas

Nergenase Beek en Kromme Beek
Tussen Wageningen en de A12, ten westen van Bennekom ligt ‘Het Binnenveld’. Het is een gebied vol kwelsloten waarvan het water zich verzamelt in beekjes die richting de Grift stromen. Onder meer door ruilverkaveling zijn deze beken vaak vergraven en op veel plaatsen recht getrokken. Op andere plaatsen is het meanderen bewaard gebleven. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Kromme Beek en delen van de Nergenase Beek. De Nergenase Beek ontspringt bij het kruispunt van de Van Balverenweg/Mansholtlaan bij Bennekom in het land ‘Nergena’.

Eén van de takken van de Nergenase Beek

Eén van de takken van de Nergenase Beek

De beek heeft verschillende zijtakken met bronnen. De meanderende bovenloop is het mooiste deel. De Kromme Beek ligt iets noordelijker langs de Kromme Steeg. Milieugroepen streven ernaar dat dit gebied een ecologische verbindingszone gaat vormen tussen de Veluwe (Wageningse Berg) via de Wageningse Eng en het Binnenveld naar de Utrechtse Heuvelrug. In hun plannen worden stuwen en duikers vervangen door vistrappen en wordt het meanderen waar mogelijk hersteld. Natuurvriendelijke oevers, houtwallen, vochtige graslanden, poelen en bosjes zouden het gebied tot een aantrekkelijke verbindingszone kunnen maken.

De Kromme Beek stromend langs de Kromme Steeg

De Kromme Beek stromend langs de Kromme Steeg