Bekenstichting stelt Werkgroep Hydrologie in

Sinds begin dit jaar is binnen de Bekenstichting een werkgroep Hydrologie actief. Deze werkgroep bestaat uit een aantal bestuursleden, deskundige adviseurs van binnen als ook adviseurs van buiten de Stichting, die werkzaam zijn bij bedrijven of organisaties die zich richten op de problematiek van het water op en in de bodem van de Veluwe.
De reden tot het instellen van deze werkgroep is het feit dat de Bekenstichting actief wil inspelen op het beleid van overheden
ten aanzien van de hydrologie op de Veluwe. Dit staat hieronder in de hoofddoelstellingen verwoord.

Twee hoofddoelstellingen voor de Bekenstichting:
1)  De Bekenstichting heeft als werkwijze om doormiddel van het contact met overheden
     in te kunnen spelen op het door overheden gevoerde beleid.
     Hierbij is het van belang dat de bekenstichting voor waterschappen/Provincie
     een gesprekspartner is welke meer wordt gezien als een groep professionals dan als
     een actiegroep.
2)  De publiekskant: Kennis ontwikkelen en delen, van theoretisch tot praktisch.
     Hierbij is het van belang dat de Bekenstichting (soms ingewikkelde) materie
     in klare taal naar buiten kan brengen voor het publiek.
     De Bekenstichting geeft de Veluwse beken (in eerste instantie) een ‘gezicht’.

Het speelveld van de werkgroep ligt primair op het vlak van de eerste doelstelling.
Het naar “buiten” brengen van deze ingewikkelde materie zal plaats vinden in samenwerking met de Communicatiecommissie.

Concrete taken van de Bekenstichting werkgroep Hydrologie en ideeën:
– De Bekenstichting wil hydrologisch onderzoek stimuleren en onderzoeksdilemma’s aanbrengen;
– Er moet meer inzicht worden verkregen van de hydrologische situatie van de Veluwe
   op klein én groot schaalniveau,
– Doorlopende afvoermetingen van het waterpeil in de sprengenbeken ontbreken.
   Deze metingen en een monitoringsmethodiek zouden mogelijk kunnen worden ontwikkeld
   door studenten. Het contactpersonennetwerk van de Bekenstichting kan mogelijk
   betrokken worden bij de uitvoering;
– Hydrodata verkrijgen van- of data genereren samen met bijvoorbeeld waterschappen/Provincie;
– Mogelijk een bijdrage over (grond) water leveren aan een Bekendag
   een publieksidee van de Stichting, waar inhoud wordt gepresenteerd
   (wat doet de Bekenstichting) en wat hebben we als Bekenstichting
   bereikt/wat willen we bereiken/wat is het belang?;
– Verzamelen van onderzoeksthema’s voor studenten, de Veluwe is een belangrijk
   onderzoeksobject, dat bovendien dicht bij zowel
   de WUR als VHL ligt, waar veel onderzoeksthema’s kunnen worden benoemd.

De Bekenstichting zal regelmatig verslag doen van de ontwikkelingen op dit gebied.