Belangrijke data

De najaarsexcursie 2013 vindt plaats op zaterdag 5 oktober in de omgeving van Staverden. Zie voor meer informatie hier..

De jaarvergadering 2013 is gehouden op donderdag 28 maart 2013 in de Wenumse Watermolen, Oude Zwolseweg 164, Wenum.

De agenda:
1. Opening/mededelingen door de voorzitter (Jan van de Velde).
2. Jaarverslag van de secretaris. (Maria Bruggink).
3. Financieel verslag van de penningmeester (Dick Wouda).
4. Kascommissie.
5. Rondvraag.
6. De betekenis van de beleidsharmonisatie Waterschap Vallei en Veluwe voor de sprengen en beken.
Door de fusie van Waterschap Veluwe en Waterschap Vallei en Eem moet het beleid van de beide waterschappen op elkaar afgestemd worden. Daarnaast heeft het nieuwe Waterschap te maken met bezuinigingen. Krijn van Herik, strategisch beleidsadviseur planvorming, licht toe wat dit betekent voor de sprengen en beken. Ook Heemraad mevrouw Brouwer zal het woord voeren.
Gelegenheid tot vragen stellen over het voorgaande onderwerp.
7. Pauze.
8. De ecologische waarde van beken en sprengen door Gert Jan Blankena, ecoloog en adviseur van de Bekenstichting.
9. Sluiting door de voorzitter.