Presentatie ‘Veluwse waterverhalen’

Op 30 augustus is in het Koetshuis van kasteel De Cannenburgh in Vaassen het boek “Veluwse waterverhalen” gepresenteerd door de voorzitter van de Bekenstichting Ella de Hullu en een van de schrijvers, Henri Slijkhuis.
De Veluwe, een gebied met grote economische en ecologische betekenis en ook van belangrijke cultuurhistorische waarde. Dat gebied staat op allerlei manieren onder grote druk, o.a. door verdroging. De vele toeristen die er komen weten vaak niet dat op de Veluwe zoveel regenwater valt en zich als een bel ophoopt in de bodem. Vitens haalt hier weer zuiver drinkwater uit de grond.
De Bekenstichting heeft in het kader van haar 40 jarig jubileum met de werkgroep Oral History werkgroep Gelderland, 22 mensen op de Veluwe geïnterviewd en hieruit verhalen opgetekend in dit boek over de wijze waarop het water van de beken en sprengen hun leven heeft beïnvloed en van groot belang is geweest in hun leven.

Het boek is te verkrijgen via info@sprengenbeken.nl en het kost € 14,95 exclusief verzendkosten.  Het boek is ook verkrijgbaar bij de Boekhandel in Heerde, Epe en Vaassen.

De nieuwe jubileum Wijerd van juni is uit!

Wethouder Epe pleit voor realisatie centrum industriële geschiedenis èn hotel

Jan Aalbers oppert plan in glossy magazine van 40-jarige Bekenstichting

Epe – Wethouder Jan Aalbers van de gemeente Epe pleit voor de realisatie van een speciaal kenniscentrum over de industriële geschiedenis van de Veluwse regio. Hij ziet dit het liefst verrijzen in combinatie met een hotel, waarmee toeristen op de Veluwe een interessante pleisterplaats wordt geboden. Aalbers oppert het idee in De Wijerd, het kwartaalblad van Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken.

De Bekenstichting bestaat 40 jaar en ter gelegenheid daarvan brengt de redactie van De Wijerd vandaag een speciale glossy uit. In dit nummer staat een interview dat hoofdredacteur Henri Slijkhuis had met de Eper bewindsman. Jan Aalbers daarin: ,,Het zou prachtig zijn om een informatie- en kennis-centrum vorm te kunnen geven over de industriële geschiedenis, die aan beken, sprengen en watermolens is verbonden, inclusief de geschiedenis van de wasserijen, die later op de plek van watermolens zijn ontwikkeld. Uiteraard leren we daar ook over de natuurwaarden en is het centrum een startpunt voor wandelingen en excursies.’’

Hotel

Uit het vraaggesprek wordt duidelijk dat wethouder Aalbers er al flink over heeft nagedacht: ,,Zo’n centrum kost investeringen én onderhoud, moet steeds kunnen vernieuwen om interessant te blijven. Dat betekent, dat er ook een economische energiebron nodig is. Dat zou een combinatie met een hotelfunctie kunnen zijn. De recreanten zijn immers een doelgroep, die je heel veel kunt bieden met historie, natuur, landschap, wandelen en een spetterspeelplaats voor kinderen.’’

De ideeën van Aalbers zijn een fragment uit de vele verhalen die de redactie voor dit nummer maakte over verleden, heden en toekomst van de 40-jarige Bekenstichting.

Verwaarloosd

De Bekenstichting is opgericht in 1979 toen de beken op de Veluwe sterk verwaarloosd waren en er vele door gebrek aan onderhoud geen water meer voerden. Ze werden ooit gegraven voor het opwekken van energie om watermolens te laten draaien voor de productie van papier, graan en koper in deze regio. Mede door de inzet van de stichting is in de afgelopen 40 jaar met succes aandacht gevraagd en gekregen voor het herstel van de beken op de Veluwe. De inzet van de vele vrijwilligers van de stichting is nog steeds broodnodig, want nieuwe bedreigingen kloppen inmiddels aan de deur, in de vorm van klimaatverandering, een extreem droog jaar, wateronttrekking en plannen voor een strategische watervoorraad.

Jeugd

Het jubileum wordt door de Bekenstichting op verschillende momenten gevierd met uiteenlopende evenementen, waarbij ook de jeugd wordt betrokken. De stichting ziet het als een belangrijke taak om de waarde en het nut van sprengen en beken bij jongeren onder de aandacht te brengen. Om dat op een zo leuk mogelijke manier te doen is contact gezocht met diverse scoutinggroepen in het werkgebied van de Bekenstichting. Zo zullen in Heerde op zaterdag 6 juli scouts kinderen gaan begeleiden met allemaal water-gerelateerde activiteiten in een aantrekkelijke mix van leuk en leerzaam. Deelnemers komen op die manier bijvoorbeeld te weten waarom het water zo koud is en wat er allemaal in het water zit. Wie weet wordt er net als op 18 mei in Hattem weer een badeendjes-race gehouden.  Voor alle deelnemers is er bovendien een klein cadeautje van de jarige stichting, die ook langs een aantal sprengen en beken Geocaching realiseert, een hypermoderne vorm van schatzoeken.

Voor meer informatie over de stichting of voor het bestellen van een exemplaar van de jubileum-Wijerd, kunnen belangstellenden contact opnemen met Zwier Hottinga-Doornbosch info@sprengenbeken.nl, zie ook www.sprengenbeken.nl

Activiteiten rondom het 40-jarig bestaan van de Bekenstichting

Van de lustrumcommissie

De volgende activiteiten vinden in 2019 plaats in verband met het veertig jarig bestaan.

Activiteiten die al uitgevoerd zijn

  • Presentatie van de Bekenpad Heerde (Verder op pad langs stromend water 3 Bekenpad Heerde) op zaterdag 11 mei30 uur Locatie Koffie bij de Molen, Beeklandseweg 13 Heerde. Vanaf 11 mei verkrijgbaar in lokale winkels en via www.sprengenbeken.nl
  • Excursie langs Horsthoeker beken in Heerde na de presentatie van het wandelboekje op zaterdag 11 mei30  uur vanaf De Keet van Heerde.
  • Uitzending VARA/BNN Vroege Vogels (opname gemaakt op woensdag 8 mei).

Activiteiten die nog komen

  • Introduceren van “geocaching”; dit is al gerealiseerd op een drietal plekken en er volgen meer routes.
  • In samenwerking met scouting een vijftal bekenmiddagen op vijf verschillende plekken op de Veluwe: Hattem-18 mei, Heerde- 6 juli, Vaassen- 29 juni, Arnhem- 24 augustus en Roosendaal.
  • In juni presentatie speciale uitgave van de Wijerd, bewaarexemplaar en een boekje met Oral History verhalen.
  • Een symposium in het najaar in verband met een project dat in samenwerking met het Rijks Cultureel Erfgoed wordt uitgevoerd (RCE).
  • Jubileumdag 26 oktober, met receptie, forum en diner in Eerbeek en de presentatie jaarkalender 2020.

 

 

 

 

Zaterdag 11 mei: Presentatie Fiets/Wandelboekje Bekenpad Heerde én Voorjaarsexcursie Horsthoeker beken

Op zaterdag 11 mei, 12.30 uur is de presentatie van het Fiets- en Wandelboekje “Verder op pad langs stromend water 3 Bekenpad Heerde” in Heerde in. Locatie: “Koffie bij de Molen” bij Volkers, Beeklandseweg 13 in Heerde. De burgemeester van Heerde, mevrouw mr. J.A. (Jacqueline) Koops-Scheele zal het eerste exemplaar in ontvangst nemen. Het fiets- en wandelboekje is uitgegeven door de Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken (Bekenstichting). De auteur is Henri Slijkhuis; vormgeving en foto’s: Eric Harleman. Op de locatie bij de Molen van Volkers is onlangs een informatiebord geplaatst door de Bekenstichting.

Op 11 mei om 13.30 uur gaan we naar “De Keet van Heerde” voor een excursie naar de Horsthoeker beken. René Harleman geeft om 13.40 uur informatie over de Horsthoeker beken en rond 14.00 uur vertrekken we voor een excursie tot ongeveer 16.30 uur. We sluiten de middag af met een drankje in “De Keet van Heerde”.

Opgave voor de excursie en/of informatie bij Zwier Hottinga-Doornbosch, via 0578-631459 of info@sprengenbeken.nl.

Deelnemers aan de excursie krijgen voor 10 euro 2 consumpties en het fiets- en wandelboekje.

Het wandelboekje gaat € 8,50 kosten en is verkrijgbaar vanaf 11 mei o.a. bij de TIP en Bruna in Heerde.

De Bekenstichting viert dit jaar haar 40 jarig jubileum en organiseert dit jaar tal van activiteiten voor iedereen, jeugd en volwassenen. Inmiddels is de eerste route geocaching langs de Horsthoekerbeek in Heerde online; er volgen nog meer geocaching routes. Interactieve dagen met scouting en jeugd worden op meerdere locaties op de Veluwe georganiseerd; De eerste “waterbeleef” dag is op 18 mei bij de Molecatense Beek Hattem. Zie voor nieuws rond het jubileum onze website www.sprengenbeken.nl

Geslaagden watermolen examen!

Op 18 april 2019 zijn op “Den Haller” watermolen te Diepenheim geslaagd voor hun watermolen examen:

Judith Knoek molenaar op de Witte Watermolen op de Sint Jansbeek te Arnhem (Park Sonsbeek) en op de Oliemolen van huis te Eerbeek op de Eerbeek te Eerbeek en

Joop Kruizinga molenaar op de middelste molen van Molecaten op de Molecatensebeek te Hattem.

Eerder op zaterdag 13-4-2019 heeft Guus Hilgenkamp molenaar eveneens op de Middelste Molen van Molecaten op de Molecatensebeek te Hattem zijn getuigschrift voor de watermolen in ontvangst mogen nemen op de Algemene Leden Vergadering van de Hollandse Molen.

Allen van harte gefeliciteerd!

Terugblik jaarvergadering 28 maart

Donderdag 28 maart is de jaarvergadering gehouden van de stichting. Hierbij zijn verschillende interessante lezingen gehouden voor de aanwezigen. Naast deze lezingen was het eveneens tijd om de voorzittershamer door te geven: Jan van de Velde nam afscheid en Ella de Hullu nam het van hem over. Naast deze overdracht nam ook een aantal bestuursleden afscheid, te weten Bernard Willemsen, Adri Hottinga en Dick Wouda. We willen hen allen van harte bedanken voor hun inzet voor de stichting de afgelopen tijd! Daarnaast willen we Ella de Hullu van harte welkom heten als voorzitter van deze mooie stichting!

   

 

Jubilerende Bekenstichting kan nog lang niet rustig achterover leunen

EPE,  De Bekenstichting staat dit jaar stil bij haar 40-jarig bestaan. De Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken heeft daarmee een respectabele leeftijd bereikt, maar rustig achterover leunen is er nog lang niet bij. Dat valt te lezen in een artikel van Peter Smits in De Wijerd, het kwartaalblad van de stichting die deze week weer verschijnt.

Smits schrijft: “Onze Stichting is opgericht in 1979 toen de beken op de Veluwe sterk verwaarloosd waren en er vele door gebrek aan onderhoud geen water meer voerden. We hebben de afgelopen veertig jaar met succes aandacht gevraagd en gekregen voor het herstel van de beken op de Veluwe”.

Maar op het moment dat de meeste beken er weer netjes bij lagen en het water weer bijna overal str oomde, ging het toch nog mis. Smits: “Nieuwe bedreigingen dienen zich aan in de vorm van klimaatverandering, een extreem droog jaar, wateronttrekking en plannen voor een strategische watervoorraad. Dit toont maar weer eens aan dat de Bekenstichting ook na veertig jaar nog steeds hard nodig is en springlevend moet blijven”.

In het maartnummer van De Wijerd is verder een laatste woord opgenomen van voorzitter Jan van de Velde van de Bekenstichting. Hij draagt op de jaarvergadering van 28 maart het stokje over aan Ella de Hullu. Uiteraard is er daarnaast ruim aandacht voor de ontstaansgeschiedenis van de stichting en zijn er verder nog artikelen over onder meer molenaarsfamilies, de Orderbeek, Middachten en Landgoed Molenbeek opgenomen.

Tenslotte wordt gemeld dat het volgende nummer van De Wijerd een heel bijzondere zal zijn in het kader van het 40-jarig bestaan. Daaraan is ook een leuke foto-actie verbonden.

Informatie over de Bekenstichting en de Wijerd:

Mevr. Zwier Hottinga, info@sprengenbeken.nl www.sprengenbeken.nl

Tweemaal overdracht

Veluwe, 02 maart 2019

In Heveadorp staat op de Seelbeek een bijzondere waterfilterkelder. Deze hoorde in het begin van de vorige eeuw bij een grote modelboerderij; gesticht door J. W. F. (Willem) Scheffer, een zakenman uit Weesp. Hij woonde op Duno; een fraai landgoed op de hoge stuwwal met uitzicht op de Rijn.

Modelboerderij begin 20e eeuw.  Geheel rechts is de waterfilterkelder te vinden. Landgoed Duno bevond zich bij het met potlood aangebrachte kruisje.

Tot voor enkele jaren verkeerde de waterfilterkelder in vervallen staat.

Op initiatief van Lodewijk Rondeboom van de Bekenstichting werd de kelder gerestaureerd; en het gebouwtje ziet er nu weer gaaf uit.

De Bekenstichting heeft daartoe wel het opstalrecht  moeten nemen (je bent dan een soort eigenaar). Daarbij hoort m.i. dat je de “opstal” goed beheert en onderhoudt.

Maar onze Stichting kan dat, ook met de grote inzet van onze vrijwilligers, eigenlijk niet goed en dat moet dan ook nog gedurende bijvoorbeeld 40 jaren !

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerestaureerde waterfilterkelder op de Seelbeek

Gelukkig heb ik Geldersch Landschap en Kasteelen GLK bereid gevonden het opstalrecht over te nemen. Zij zijn namelijk heel goed in staat monumenten te beheren en te onderhouden; en zij zijn bovendien eigenaar van het fraaie landgoed de Duno, zodat die relatie ook weer kan worden gelegd. Op 1 maart 2019 hebben we de overdracht van het opstalrecht (voor één Euro) formeel beklonken op Zypendaal.

2 x OVERDRACHT

En dat was mijn laatste daad als voorzitter van de Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken; kortweg De Bekenstichting.

Die functie heb ik de afgelopen ruim 12 jaren mogen bekleden; en met veel plezier.

Op de Jaarvergadering 2019 neemt Ella de Hullu de voorzittershamer over.

Ik wens haar en jullie een succesvol Behoud van alle Sprengen en Beken op de Veluwe; want dat blijft bitter nodig. Nog steeds !

Jan van de Velde

Nieuwe leemlaag voor de Eerbeekse beek

Een deel van de Eerbeekse beek heeft onlangs een nieuwe leemlaag gekregen, waardoor een aantal lekkages zijn gedicht en de werkende korenmolen weer goed kan draaien. Het betreft een gedeelte in het dorp en de beek langs het landgoed Huis te Eerbeek. Er is een nieuwe methode gebruikt waardoor beschoeiing niet meer noodzakelijk is.

Het herstel van de Eerbeekse beek is onderdeel van het gemeentelijke plan Ruimte voor Eerbeek, waarin de beek een belangrijke plaats inneemt. Eerbeek en haar papierindustrie dankt haar bestaan aan de beek en het is lovenswaardig dat de gemeente nu echt werk maakt om de beek als een levend monument in het dorp te laten voortbestaan.
Ook op andere plekken in het dorp zijn er nog lekkages en de bedoeling is om die in het masterplan mee te nemen. De gemeente is uiteraard voortrekker in het plan maar ook de Projectgroep Eerbeekse Beek, waarin naast de Bekenstichting ook het Waterschap Vallei en Veluwe, het Geldersch Landschap en Kasteelen, de industrie, de horeca en de gemeente vertegenwoordigd zijn, volgt de ontwikkelingen op de voet. De plannen zijn enthousiast door de bevolking van Eerbeek ontvangen en hopelijk zal er voldoende budget worden vrijgemaakt om deze de komende tijd uit te voeren.