Bezorgdheid over waterstand Epe

Henri Slijkuis van de Bekenstichting in Epe luidt de noodklok voor het ecologisch systeem en de beken en sprengen op de Veluwe. In het bijzonder voor Epe. Drinkwaterwinning door Vitens is volgens hem de oorzaak van het probleem. In de Wijerd geeft hij aan dat er snel maatregelen getroffen moeten worden door Vitens, met betrekking tot de hoeveelheid drinkwater dat uit Epe wordt gewonnen.

Het artikel hierover, dat verscheen in de Stentor, kunt u hier verder lezen.

De Jansbeek was jarig!

Op zaterdag 8 december 1918 was het precies een jaar geleden dat het  bovengrondse deel van de Jansbeek in het centrum van Arnhem begon te stromen. Die eerste verjaardag werd gevierd met het presenteren van twee bijzondere publicaties.

Vrijwilligers van Molenplaats Sonsbeek maakten een uitvouwbare plattegrond, een ‘leporello’, van de hele Sint Jansbeek in de parken en in de stad. In zakformaat is de plattegrond 10×15 centimeter groot. Maar helemaal uitgevouwen meet  hij 83×30 centimeter. Het ontwerp is ontleend aan de bekende plattegrond van de drie parken en ontworpen door Geraldine Lodders, de ‘huisvormgeefster’ van Molenplaats. Op de achterkant zijn de hoogtepunt van de beek weergegeven in foto’s en tekst.

Op de bewuste zaterdagmiddag werd het eerste exemplaar van de leporello (harmonica-vormig opgevouwen) overhandigd aan wethouder van Cultuur Hans de Vroome. De meer dan 60 genodigden voor de presentatie in Molenplaats wandelden na de presentatie – onder leiding van een aantal Gilde-gidsen – langs de beek naar boekhandel Het Colofon in de Bakkerstraat.

Daar werd een boek gepresenteerd: “Sint Jansbeek, Levensader van een stad”. Uitgever Walter Jansen bood ook deze uitgave aan dezelfde wethouder aan.

De leporello en het boek zijn te koop bij Molenplaats Sonsbeek en bij boekhandel Het Colofon. De plattegrond kost 1,50 euro, het boek kost 14 euro 95.

Verschillende beken stromen weer!

In dit artikel vindt u meer informatie over de toestand van de beken na de droogte. Dit zal geregeld bijgewerkt worden, zodra er nieuwe informatie binnenkomt. Hebt u ook nieuws of beeldmateriaal van de beken die na de lange droogte weer stromen? Schroom niet om dit te delen via info@sprengenbeken.nl!

Vanuit verschillende hoeken zien wij nieuws komen dat de beken weer langzaamaan met water gevuld worden! Zo werd een gezin dat langs de Hierdense Beek aan het lopen was verrast door het water wat weer door de beek begon te stromen. Het filmpje (gemaakt door Christian Bronswijk) van het beginnende stromende water kunt u hier bekijken! Daarnaast is er ook weer genoeg water te zien bij de vistrap in de Verloren Beek te Epe (zie foto).

Verloren Beek, Epe
Foto: Fer Jantzen

Voorstondense Beek
Foto: Hans Berends van Loenen

Vanuit de heer Berends van Loenen ontvingen wij het nieuws dat de Voorstondense Beek ook weer stroomt. Hierdoor wordt ook de vijver in het bospark weer gevoed met water!

Bodemproblemen Voorstondense Beek

Op veel plekken zijn de gevolgen van de droogte nog steeds goed zichtbaar, ondanks de neerslag van de afgelopen weken. Door de afwezigheid van water gedurende een langere periode vond er meer begroeiing plaats in de beken en begonnen dieren in de bodem te graven. Over dit probleem is een artikel verschenen bij Omroep Gelderland, waarin Jan van de Velde vanuit de Bekenstichting medewerking verleent aan een rapportage. Zeer de moeite waard om te lezen/kijken!

Het artikel met de rapportage kunt u hier bekijken!

Nieuwe decembernummer van de Wijerd!

Bekenstichting roept Vitens en Waterschap op tot actie

Uniek ecologisch systeem in gevarenzone

EPE – De aanhoudende droogte is een ramp voor de Veluwe, maar voor de sprengen en beken rond Epe neemt deze catastrofale vormen aan. De regio wordt namelijk extra getroffen door drinkwaterwinning door Vitens bij de Eper Dellenweg. Het waterbedrijf pompt er jaarlijks miljoenen kubieke meter grondwater op, onder meer om de bevolking van Zutphen van drinkwater te voorzien, maar daar komt nauwelijks iets voor terug.

In het decembernummer van De Wijerd, het kwartaalblad van de Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken, gaat redacteur Henri Slijkhuis uitgebreid in op de problematiek. Hij roept Vitens en waterbeheerder Vallei en Veluwe op snel in actie te komen, want zo schrijft hij, het is vijf voor twaalf voor een uniek ecologisch systeem.

De problematiek kent een lange voorgeschiedenis, aldus Slijkhuis in De Wijerd: ”De waterwinning op het pompstation Epe, die aan het eind van de jaren vijftig is gebouwd ten behoeve van de drinkwatervoorziening van Hattem tot Vaassen heeft geleid tot verdrogingsverschijnselen in de lager gelegen omgeving en tot verminderde afvoer van beken. Er mag maximaal 6 miljoen kubieke meter grondwater opgepompt worden. Om de verdroging enigszins te bestrijden is in 1999 het infiltratieproject Epe gestart. De bedoeling was om 2,2 miljoen kubieke meter beekwater van de Verloren Beek en de Klaarbeek in de winterperiode te infiltreren aan de Dellenweg in Epe”.

”Maar”, vervolgt de auteur: ”In 2007 werd geconstateerd dat in nog geen enkele winter in de periode 1999-2005 de hoeveelheid van 2,2 miljoen kubieke meter is gehaald. Het gemiddelde over die jaren bedroeg slechts 1,2 miljoen kubieke meter per jaar”. Met het besluit in 2013 door Vitens om de grondwateronttrekking in Zutphen te beëindigen en die in Epe te vergroten werd het allemaal nog een graadje erger. Ook Zutphen en omgeving moesten van drinkwater uit Epe worden voorzien. Er werden nieuwe infiltratiebekkens aangelegd aan de Dellenweg in Epe. In november 2015 was alles klaar en kon gestart worden met de infiltratie. Tijdens de bouwjaren 2014, 2015 en het opstartjaar 2016 was er nauwelijks water geïnfiltreerd. En met ‘Zutphen’ erbij komt de onttrokken hoeveelheid grondwater in Epe volgens Slijkhuis zorgwekkend dicht in de buurt van de maximaal toegestane hoeveelheid van 6 miljoen kubieke meter.

2017 was het eerste jaar, dat er volledig geïnfiltreerd kon worden. Slijkhuis: ”De teller bleef dat jaar helaas staan op 2,8 miljoen kubieke meter. De vergrote drinkwaterwinning met zo’n geringe hoeveelheid geïnfiltreerd beekwater moet wel leiden tot een toename van de verdroging in Epe en omgeving. De gevolgen zien we dan ook in de zeer droge zomer van dit jaar”.

Slijkhuis maant betrokken partijen snel en intensief te gaan samenwerken om de 6 miljoen kubieke meter te infiltreren beekwater aan de Dellenweg in Epe zo snel mogelijk te realiseren. Lukt dat niet, dan heeft dat grote gevolgen. Slijkhuis: ”Dan moet bijvoorbeeld gevreesd worden voor het uitsterven van de elrits in de Verloren Beek en zullen we naar de Geul in Zuid-Limburg moeten om ze nog te zien”.

Informatie of dit nummer bestellen? Z. Hottinga: info@sprengenbeken.nl

Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit voor de Sint Jansbeek in Arnhem

De Sint Jansbeek in Arnhem is de winnaar van de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2018. Voorzitter van de jury Jan Terlouw en gedeputeerde Josan Meijers reikten op donderdag 22 november de prijzen uit in het Koelhuis in Zutphen.

De Gelderse Prijs voor ruimtelijke kwaliteit wordt eens in de twee jaar uitgereikt. Dit jaar was het thema ‘landschap nieuwe stijl’. Zowel de vakjuryprijs als de publieksprijs is een cheque van 10.000 euro waarmee de winnaars een financiële steun in de rug krijgen hun project uit te voeren en zo het betreffende landschap (nog) mooier te maken. Gedeputeerde Meijers licht toe: ‘‘Overal om ons heen is landschap. Gelderland is gelukkig rijk bedeeld in meerdere soorten prachtig landschap. Ons landschap wordt doorlopend aangepast aan nieuwe behoeftes. Verandering is niet erg, als we maar zorgen dat we zo veel mogelijk schoonheid en kwaliteit erin houden of zelfs brengen. Daar gaat deze prijs over”.

Sint Jansbeek

Het stedelijke beeklandschap de Sint Jansbeek is volgens de jury een gebiedstransformatie met lef, die navolging verdient en waarvan het resultaat met recht een landschap nieuwe stijl genoemd kan worden. Herwaardering van het bekenlandschap speelt een grote rol bij de Sint Jansbeek. De beek heeft zijn historische karakter in meer of mindere mate teruggekregen. De manier waarop de Sint Jansbeek het verleden verbindt aan de toekomst is uniek, aldus juryvoorzitter Jan Terlouw.

Bewoners hebben het initiatief genomen en samen met de gemeente is vervolgens het idee uitgevoerd. Het plan van de bewoners was om de Sint Jansbeek, die onzichtbaar onder het centrum van Arnhem doorliep, weer terug te brengen in het landschap van de binnenstad. Dit is uitgewerkt met betrokkenheid van het waterschap, omwonenden en ondernemers. De eerste fase is nu gereed, in het gebied tussen de historische binnenstad en de Rijn. De cheque is een impuls voor de tweede fase. Daardoor zal de Sint Jansbeek al vanaf het Gele Rijdersplein door de historische binnenstad naar het wederopbouwgebied gaan stromen. Met het realiseren van deze fase wordt de gehele historische loop -weliswaar in een nieuw jasje- hersteld.

Van Forum Gelderland: https://forum.gelderland.nl

Sloten en Beken in Bennekom

Bennekom heeft een interessante ligging tegen een heuvel, waardoor er veel verschillende typen landschappen voorkomen in het gebied. Onder andere het water wat aanwezig is in dit gebied zorgt voor deze grote verscheidenheid in het landschap.

Historische Vereniging Oud Bennekom bracht een kort artikel uit waar een drietal beken in het gebied kort besproken worden. Het artikel wat verscheen kunt u hier lezen!

Ingrijpende wijzigingen Omgevingswet

In 2021 zal de Omgevingswet van kracht worden. Hierdoor krijgen gemeenten tot 2029 de tijd om hun lokale beleidsinstrumentarium geheel aan de wet aan te passen. Een aanpassing die ook sterke invloed heeft op de erfgoedsector: erfgoedverordening en welstandnota’s zullen verdwijnen. Deze worden namelijk vanaf dat moment opgenomen in het gemeentelijke omgevingsplan. Het hele stelsel verschuift zo van sectoraal naar een nieuw integraal stelsel. In principe is dit niet direct een verkeerde wending, aangezien het inderdaad kan leiden tot een meer optimale omgevingskwaliteit.

De laatste plannen van het kabinet zorgen echter voor ingrijpende veranderingen in de omgevingswet. Deze verandering drukken zwaar op het creeëren van de optimale omgevingskwaliteit, zo stelt de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit na het bestuderen van de Invoeringswet. Deze wet regelt onder andere de overgang richting het nieuwe stelsel.

Wilt u meer lezen over de ingrijpende veranderingen binnen de omgevingwet? Klik dan hier!

 

Najaarsexcursie 2018-10-27

Met een grote groep van 38 mensen hebben we ons afgelopen zaterdagmiddag verzameld bij de Witte School in Arnhem bij het begin van de Beek op de Paasberg. Het begin wordt gemarkeerd door de kwelvijver vlak bij de school aan de Bronbeeklaan. Dit gebied ligt in een zeer geaccidenteerd terrein in Arnhem, zuidelijk van de A12, waardoor nog wel eens wateroverlast ontstaat bij zware regenval. Waterschap en gemeente Arnhem beraden zich op te treffen maatregelen in dit gebied tussen het begin van de beek en park Angerenstein. Ook een plaatselijke werkgroep probeert in samenspraak met de verschillende partijen tot een verbetering van dit gebied in meerdere opzichten te komen. Onder leiding van Hans Kampschreur van Waterschap Rijn & IJssel begeven we ons langs de beek, waar Hans over de vele bijzonderheden vertelt. Bij het Beekland Lyceum komen we bij Park Angerenstein, waar de beek en de vijvers ook gevoed worden door de sprengkoppen, die hier tevens de vele vijverpartijen voeden met water. Een deel van de beek heeft zich voor het park afgesplitst naar het naastgelegen Insula Dei. De waterhuishouding in het park luistert zeer nauw. Bij de ene stuw is het een plankje meer en bij de andere een plankje minder om de waterniveau’s goed te regelen. Ook Ronald Bos van gemeente Arnhem levert met bijzondere details zijn bijdrage. Een prachtig park en zeker met het mooie najaarsweer. Daarna over de Velperweg naar het Park Sacre Coeur, waar we tot aan de spoorlijn naar Zutphen lopen. Hier ligt de samensmelting van de Beek op de Paasberg met de Bronbeek in een prachtige oude duiker onder het spoor.

Een zeer leerzame een mooie excursie. We raden u aan op een mooie dag hier eens te gaan wandelen. De foto´s geven een beeld van het gebied. Deze kunt u bekijken door hier te klikken!

Wiebe Kiel
Lid DB