Herstelwerkzaamheden waterfilterkelder in Heveadorp

Voortgang Bekenstichtingproject “consolidatie waterfilterkelder van de voormalige modelboerderij het Huis ter Aa”, gelegen aan de Seelbeek te Heveadorp.

We hebben eerder bericht over het voornemen om de waterfilterkelder in Heveadorp te herstellen; zie hier en hier.

Nu is de Bekenstichting zeer verheugd u te kunnen mededelen dat wij in de periode januari tot en met oktober 2016 een 10-tal subsidietoezeggingen hebben ontvangen voor een totaalbedrag van € 46.304,50. (* zie onderstaande fondsen).

Hiermee is het dekkingsplan op iets meer dan 100% uitgekomen!

Dit betekent dat de Bekenstichting een begin kan maken met het opstellen van het definitieve consolidatieplan voor dit gemeentelijk monument. Vervolgens zal begin 2017 het werkbestek worden opgesteld en medio 2017 kan de uitvoering plaatsvinden.

Waterfilterkelder gelegen aan de Seelbeek in Heveadorp

Waterfilterkelder gelegen aan de Seelbeek in Heveadorp

Mogelijk gemaakt door de volgende fondsen:

 • * Waterschap Vallei & Veluwe te Apeldoorn.
 • * Prins Bernard Cultuurfonds, afdeling Gelderland te Arnhem.
 • * Personeelsvereniging gemeente Renkum.
 • * Gemeente Renkum te Oosterbeek.
 • * Stichting Fonds A.H. Martens van Sevenhoven te Tricht.
 • * Stichting de Roos-Gesink te Duiven.
 • * Stichting Citer te Wageningen.
 • * Rabobank Stimuleringsfonds te Arnhem.
 • * Stichting Zabawas te Rijswijk (Z-H).
 • * Stichting Dinamo Fonds te Den Haag.

Herindeling onderhoud beken en inbreng Bekenstichting

De afgelopen twee jaar is door Waterschap Vallei en Veluwe gewerkt aan het opnieuw indelen van alle waterlopen binnen haar werkgebied. Het gaat om het onderhoud. Dat was nodig omdat het beleid van de twee oude waterschappen, voor de fusie, nogal verschillend was.

Het waterschapsbestuur heeft nu voor alle waterlopen in zijn werkgebied opnieuw vastgesteld of ze worden onderhouden door het waterschap zelf ( de “A-watergangen”), of dat gedaan moet worden door de eigenaren, onder toezicht van het waterschap (de B-watergangen) dan wel dat de eigenaren zelf maar moeten zien hoe ze het onderhoud regelen (de C-wateren).  Tot nu toe waren bijna alle beken een A-water. Onderhoud was daarmee verzekerd. In de nieuwe situatie is dat onderhoud niet altijd verzekerd. Wel blijven in de voorstellen van het waterschap verreweg de meeste sprengenbeken onder categorie A vallen. Tot 16 oktober 2016 konden op het voorstel van het waterschapsbestuur zogenaamde zienswijzen worden ingediend. De Bekenstichting heeft, met inzet van de contactpersonen, alle voorstellen bestudeerd waar het waterschap voorstelt de status te verlagen naar B of C.

Als belanghebbende en betrokken waterpartner heeft de Bekenstiching recent een samenvattende zienswijze over alle beken binnen haar werkgebied gezonden aan het Waterschap WSVV.

De  volledige brief kunt u hier downloaden: 161012-zienswijze-bs-ontwerp-legger-noord-veluwe-en-eemland-abc

De algemene lijn in de brief is dat we aanbevelen om bekenstelsels in zijn geheel één status, A te geven. De cultuurhistorische eenheid moet bij voorkeur niet door verschillen in onderhoud worden opgebroken.

Maar vooral geven wij een zienswijze over specifieke beken of beekgedeelten.

Het gaat dan om beken in of nabij:

 • – Lunteren
 • – Putten
 • – Hattem
 • – Leuvenum
 • – Renkum
 • – Heelsum
 • – Eerbeek

Onze vicevoorzitter Yolt IJzerman kan, als u vragen heeft, nadere toelichting geven.

Veluwe, 14 oktober 2016

Jan van de Velde

 

Contactpersonen naar kasteel Rozendaal

Verslag contactpersonenmiddag 1 oktober naar kasteel Rozendaal en reconstructie Koningsberg

Met 22 aanwezigen wordt gestart met de excursie naar de reconstructie van de Koningsberg onder leiding van Ciska van der Genugten, Cultuur Historisch medewerkster van GLK. Marianne Poorthuis, contactpersoon van onze Stichting, gaf aansluitend uitleg over het deel van de Rosendaelse beek, die er vlak langs loopt.

Groep aanwezige contactpersonen op de gecreëerde hoogte in het park

Groep aanwezige contactpersonen op de gecreëerde hoogte in het park

Uitleg van Ciska van der Genugten

Uitleg van Ciska van der Genugten

Ciska legt uit dat de Koningsberg en het omliggende parklandschap vroeger deel uitmaakt van het park bij het kasteel Rozendaal. Omdat dit parkdeel erg verwaarloosd was, is door GLK besloten tot reconstructie van dit waardevolle parkdeel. De reconstructie is in oktober jl. opgeleverd. Oorspronkelijk was dit “Sterrenbos” bedoeld voor jacht en houtkap. Koning Stadhouder Willem III kwam regelmatig naar een hiertoe speciaal gebouwde Belvedere op de top van de berg. Tot 1874 waren er geen activiteiten. De toenmalige eigenaar, Reinhard baron van Pallandt, besloot toen tot een parkaanleg en nodigde hiertoe Peter Wattez, een bekend landschapsarchitect uit voor een ontwerp, waarbij de lanen werden hersteld en nieuwe bomen en planten werden aangebracht. In 1990 is door GLK een nieuwe beheersvisie opgesteld omdat van de indertijd herstelde structuur vrijwel niets meer te zien was. Hierbij is gebruik gemaakt van bestaande documenten van de parkgeschiedenis, oud bedrijfskaarten en het actuele hoogtebestand van Nederland, waarop de oorspronkelijk lanen nog goed zichtbaar zijn. De Omgevingsvisie is in goed overleg met de bewoners van het dorp Rozendaal tot stand gekomen.

Uitzicht op omgeving vanaf de Koningsberg via de zichtlanen

Uitzicht op omgeving vanaf de Koningsberg via de zichtlanen

 Uitzicht op het dorp Rozendaal vanaf Koningsberg


Uitzicht op het dorp Rozendaal vanaf Koningsberg

Rosendaelse beek onderaan de Koningsberg

Rosendaelse beek onderaan de Koningsberg

Wijerd in de beek voor de voormalige locatie van Kopermolen De Hoop

Wijerd in de beek voor de voormalige locatie van Kopermolen De Hoop

Het opgeleverde project levert nu mooie zichtlanen op, waarin tot ver in de omgeving kan worden gekeken met daarbij passende bomenstructuren, zeker vanaf de aangelegde hoogte. Er zullen nog wel kleine aanpassingen moeten worden gedaan om de zichtlanen het goede beeld te laten behouden. Marianne Poorthuis vertelt aansluitend over de Rosendaelse beek en de oorspronkelijke molenlocaties, zoals Kopermolen De Hoop, de Oude Pannenmolen en de Wijerds in dit deel van de beek (Zie ook de BekenAtlas). De sprengen van de beek ontspringen in het park achter het kasteel. De Koningsberg ligt als een waterscheiding tussen de Rosendaelse- en de Beekhuizense beek. Vanaf half oktober wordt door het Waterschap R&IJ onderhoudswerk uitgevoerd aan de sprengkop van de Beekhuizense beek en de vijvers. De voorzitter bedankt Ciska voor haar uitleg.

Hierna een vervolg van de middagbijeenkomst in het theehuis van het kasteel. Hierin werden door de aanwezige contactpersonen diverse ontwikkelingen in hun gebieden besproken en werden actiepunten benoemd voor het bestuur en voor de verschillende werkgroepen.

Uitleg van contactpersoon Johan de Putter over ontwikkelingen in het Renkums Beekdal

Uitleg van contactpersoon Johan de Putter over ontwikkelingen in het Renkums Beekdal

Uitleg van contactpersoon Dirk van Alphen over ontwikkelingen in het Vaassense- en Emster bekenstelsel

Uitleg van contactpersoon Dirk van Alphen over ontwikkelingen in het Vaassense- en Emster bekenstelsel

Teruggekeken kan worden op een leerzame middag.

Wiebe Kiel
(foto’s Hans van Eekelen)

 

Wijerd september 2016 vol bekenverhalen

In het September nummer van kwartaalblad de Wijerd behandelt de Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken weer tal van interessante onderwerpen. Eerst neemt Henri Slijkhuis de lezer mee op zijn kwartaalwandeling, ditmaal de Beekbergse Beekroute, een cultuurhistorisch zeer rijke wandeling op de Midden Veluwe. Het hoofdartikel is gewijd aan de Dunobeek te Doorwerth. Jan Holwerda beschrijft de geschiedenis van deze waterloop. Overige artikelen: In een interview vertelt Aart van Gens over zijn belevenissen op landgoed Oldenaller te Putten in tijden dat daar wateroverlast was! Het laatste deel van “De kist van Van Delden” met aansluitend een interview met Hent van Delden door Tjada Amsterdam. Wij organiseren op 29 oktober een excursie in Eerbeek om 13.15 uur. Ook staat in de Wijerd een oproep voor een bestuurslid, die secretaris wil zijn. Zoals u ziet Veluwebreed interessante artikelen!

omslag-wijerd-september-2016
Nieuwsgierig geworden? Bestel een exemplaar bij het secretariaat,
Zwier Hottinga-Doornbosch, mail: info@sprengenbeken.nl tel: 0578 631459

 

Toerisme en Recreatie op de Veluwe

Van de Voorzitter

(Verschenen in de Wijerd van september 2016)
Om de beken onder de aandacht te brengen van de vele bezoekers aan de Veluwe én onder de aandacht van haar bewoners ondernemen we allerlei activiteiten. We participeren onder andere in het programma Veluws Erfgoed beleven wat getrokken wordt door de Gemeenten Ede, Apeldoorn en de Provincie Gelderland. Onze fraaie Beken leveren namelijk een wezenlijke bijdrage aan het plezier van de bezoekers aan de Veluwe. Mede daarom moeten ze mijns inziens behouden blijven en hersteld worden. Hun omgeving kan bovendien altijd nog verbeterd worden. Om dit te bereiken hebben we een levendige stichting nodig.

Een levendige bekenstichting
Een aantal leden van het Bestuur heeft eind juni 2016 gesproken over dat verlevendigen van de Bekenstichting. Er waren allerlei aanleidingen om dit onderwerp te bediscussiëren en praktische vernieuwingen te bedenken. De Bekenstichting staat nog steeds voor het Behoud, het Herstel en de Verbetering van de Veluwse Sprengen en Beken in hun ensembles. Artikel 2 van onze statuten.

Wij trachten voortdurend onze vele betrokken vrijwilligers vanuit hun specifieke bekwaamheden met plezier hunwerk te laten doen. Het Bestuur waardeert de inzet van vrijwilligers zeer. Nieuwe vrijwilligers zijn steeds van harte welkom. Onze omgeving is, sinds onze strategische discussie van een vijftal jaren geleden, niet wezenlijk veranderd. Inmiddels is het beekherstelprogramma in 2014 afgesloten en daarmee is de rol van de Provincie beperkter. Wij blijven ons inzetten voor de sprengen en beken op de héle Veluwe, ondanks de enorme geografische gespreidheid
van onze activiteiten die daarmee samenhangt. Wij (contactpersonen, leden van werkgroepen, adviseurs en Bestuur) ontmoeten elkaar zelden. Dat vereist een zorgvuldige hoogwaardige communicatie waarbij we ons bewust zijn van bijvoorbeeld de beperkingen van mailverkeer om genuanceerd te communiceren.

Vooralsnog gaat het bestuur van de Bekenstichting de komende anderhalf jaar zich vooral richten op de onderlinge communicatie. De stichting kent namelijk naast het bestuur een aantal werkgroepen (commissies) op de gebieden Hydrologie, Contactpersonen, Communicatie, Cultuurhistorie en Ecologie.

Teneinde de huidige communicatie beter te laten verlopen en te waarborgen, wordt er de komende tijd gewerkt aan een plan van aanpak en een organogram. Op woensdagavond 14 september 2016 hebben we het conceptplan van aanpak en het organogram ter goedkeuring presenteren aan een aantal betrokkenen en hen vervolgens om voortdurende ondersteuning vragen. Het stroomt uiteindelijk niet vanzelf…

Veluwe, 3 augustus 2016
Jan van de Velde

BekenAtlasVeluwe op de radio

Op woensdag 7 september om 16.05 uur wordt op Radio Nunspeet (frequentie 105.9 FM) een interview uitgezonden dat Jaap Norg (van Radio Nunspeet) onlangs in het veld heeft gehouden met Rob Klaasen en Wiebe Kiel over het gebruik van de BekenAtlasVeluwe.

In Memoriam Peter Stork

Op 14 juli dit jaar overleed Peter Stork op 84 jarige leeftijd. Peter was secretaris van de Bekenstichting in de periode 1999 tot 2007.

Ik kwam in contact met Peter in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Hij was toen werkzaam bij de provincie Gelderland, als hoofd van het projectbureau Proefgebied Nationaal Landschap Veluwe. In dat kader werd een  onderzoekprogramma Beken en Sprengen uitgevoerd, waarbij nauw samengewerkt werd met o.m. het zuiveringsschap Veluwe, alwaar ik werkzaam was. Ik heb Peter toen leren kennen als een authentieke, bijzondere persoonlijkheid, die persoonlijk contact belangrijk vond en de mensen om hem heen op zijn  bescheiden wijze wist te stimuleren door zijn passie voor het Veluwse landschap en de Veluwse cultuurhistorie.

Na zijn pensionering trad Peter toe tot het bestuur van de Bekenstichting en vroeg hij mij ook zitting te nemen in dat bestuur. Ik heb hem daar vele jaren van nabij meegemaakt en leren waarderen. Peter is voor de Bekenstichting van grote betekenis geweest door zijn diepgaande kennis van de Veluwse cultuurhistorie en zijn vasthoudendheid bij het nastreven van de gestelde doelen. Hij wist daarbij door zijn goede contacten met de provincie, de gemeenten en de waterschappen, de Bekenstichting als belangrijke partner in beeld te brengen en te houden.

Naast de vele activiteiten die het stichtingswerk met zich meebracht, was hij ook nauw betrokken bij de realisatie van het schitterende boek: “Veluwse beken en sprengen; een uniek landschap”. Hij schreef daar in samenwerking met onder anderen de ons eerder ontvallen Henk Menke, meerdere hoofdstukken voor en voerde de eindredactie.

Hij had oog voor de kwaliteiten en competenties van zijn medebestuursleden en verstond de kunst om het beste uit mensen te halen. Met oog en respect voor vakmanschap, met humor en een kwinkslag.

Peter was, zoals de rouwkaart weergeeft, een man van de wereld, van de Veluwe , van Epe. Eerst was deze wereld zijn huis, later toen zijn gezondheid afnam, was zijn huis zijn venster op deze wereld. We herdenken een bijzonder, aimabel en betrokken mens, die we node zullen missen.

Dick Wouda

 

 

Wandelen langs beken en sprengen

Voor mensen die graag wandelen op de Veluwe, hier wat mooie tips:

De Bekenstichting heeft 2 wandelboekjes, Te Voet Langs Stromend Water, deel  I en II, waarin prachtige wandelingen staan beschreven langs de sprengen en beken op de Veluwe. Deel I beschrijft wandelingen in het gebied tussen Apeldoorn – Hattem en deel II beschrijft beken in het gebied tussen Beekbergen – Arnhem – Dieren. U kunt de boekjes via onze website  www.sprengenbeken.nl via het bestelformulier bestellen bij het secretariaat.  Voor deze wandelingen kunt u, als u een Smart Phone of Ipad bezit met internetverbinding, gebruik maken van onze actuele BekenAtlas, die ook via onze website is te bekijken via de snelknop Beken Atlas Veluwe. U kunt onderweg dan altijd zien waar u zich bevindt op de route.

Nog enkele mooie tips:

De VVV gemeente Rheden heeft mooie wandelroutes uitgegeven met wandelingen langs beken en sprengen bij:

 • – Spankeren en Laag-Soeren, langs de Soerense beek, die bij Spankeren de Assenbeek wordt genoemd
 • – Beekhuizen en kasteel Biljoen, in het stroomgebied van de Beekhuizense beek

Deze routes zijn ontwikkeld door onze contactpersoon in dat gebied, Marianne Poorthuis in het kader van ErfgoedLeeft, zie ook www.erfgoedveluwezoom.nl. Zij heeft ook een  folder met een mooie wandeling door de tijd gemaakt langs boerderijen in Spankeren gemaakt. De wandelingen variëren van 7 – 11 km.

De Bekenstichting wenst u veel wandelplezier.

Bij het overlijden van Theo van de Nes

Op 20 mei dit jaar overleed Theo van de Nes. Veel lezers zullen Theo niet hebben gekend, maar Theo was vanaf 2006 tot eind 2015 lid van het algemeen bestuur van de Bekenstichting.

Theo werd lid van het bestuur kort nadat hij afscheid had genomen van zijn werk bij de Provincie Gelderland. Wat hij de laatste jaren voor zijn pensionering precies heeft gedaan is mij niet bekend, maar ik heb Theo leren kennen tweede helft jaren ’70, toen ik aan de toenmalige Landbouwhogeschool Wageningen (LH) als afstudeervak Natuurbeheer onderzoek deed naar beheer, eigendom en onderhoud van Veluwse sprengenbeken. Tijdens dat afstuderen bracht ik ook een periode door op de afdeling Hydrologie (of hoe die ook precies heette), waar Theo hoofd van was. Na zijn studie aan de LH was Theo aldaar verbonden aan de vakgroep Hydraulica en Afvoerhydrologie als medewerker Wiskundige modellen en hield zich met het modelleren van  complexe grondwaterstroming processen bezig. In 1972 is naar de Provincie overgegaan en in 1973 gepromoveerd. Bij de Provincie was Theo aanjager van studies naar de grondwaterhuishouding van Gelderland en met name de Veluwe. In dat kader trof ik Theo weer toen hij mij, net afgestudeerd, maar met veel feitenkennis, vroeg om zitting te nemen in de door GS ingestelde werkgroep “Beken en Sprengen op de Veluwe”, waar hij voorzitter van was. In die rol heeft Theo een belangrijke rol vervuld bij het op kaart zetten van de grote cultuur- en natuurhistorische waarden van deze waterlopen. Op basis van de aanbevelingen uit dit onderzoek heeft de Provincie de sprengen op de Oost Veluwe in waterschapsverband gebracht, waardoor het herstel en behoud een belangrijke impuls kreeg.

Theo was sterk inhoudelijk geïnteresseerd en het speet hem dan ook dat de Provincie er later voor koos om een veel minder actieve rol te kiezen waar het om de bescherming van grondwater en van verdrogingsbestrijding ging. Toen hij, na zijn pensionering, “vrij” kon spreken meldde hij zich als vrijwilliger bij de Bekenstichting. Voor mij, al sinds de oprichting lid van het bestuur van de Bekenstichting, was het een verrassing na zoveel jaren Theo, nu in een heel andere rol dan die als coach van destijds, weer tegen te komen. Met name had hij grote zorgen over de nog steeds heel geleidelijke daling van de grondwaterstanden op de Veluwe. Tot voor kort was hij actief in een studiegroep die dit probleem weer op de agenda probeerde te krijgen.

Theo bezat een diepgaande theoretische  kennis van stromingsprocessen van het grondwater, die hij graag wilde delen met anderen. Hij hield dan soms lange docerende monologen die dan niet door iedereen tot het eind kon worden gevolgd. Ook het themanummer over het grondwater van de Wijerd van maart 2011 was voor veel lezers erg taaie kost. Maar het was ook juist een teken van zijn grote betrokkenheid bij en kennis van de (grond)waterhuishouding. Onze stichting drijft ook juist op zulke mensen.

Naast de hydrologie waren paarden een liefhebberij waar Theo zich intensief in uitleefde. Hij woonde in het buitengebied van Wekerom, waar hij zelf ook paarden hield.

Het ging al een tijdje wat minder met Theo, waardoor hij zijn bestuurslidmaatschap ook op moest geven. Op 20 mei viel het doek definitief. Zoals de rouwkaart beschreef: “Hij had de wil om te leven maar niet meer de kracht.” We herdenken een betrokken mens.

Yolt IJzerman

in memoriam: Henk Menke

(dit artikel is verschenen in de Wijerd van maart 2016)

Vloeibare monumenten – een stuk herboren natuur

Op 27 december 2015 is Henk Menke (86) overleden. Met “Tussen heuvels en rivier leefde hij zijn leven, in eindeloze liefde en aandacht voor de natuur” begint de kennisgeving van zijn overlijden wordt ingeleid. Een terechte, kernachtige typering voor een uiterst belangrijk grondlegger van de bekenstichting.

2009 Henk Menke
In het leven van Henk stonden landschap en natuur tussen de Veluwse stuwwal en de Gelderse IJssel centraal.
“Tussen heuvels en rivier” was sinds Natuurbeschermingsjaar N70 de natuurrubriek van de dagbladen voor de Oost-Veluwse regio. Tussen 1970 en 2000 verschenen zo’n 1500 artikelen, geschreven door Els Koopmans-Grommé en Henk Menke namens de KNNV Epe-Heerde. Samen zorgden zij zo ruim dertig jaar lang voor het uitdragen van de liefde voor de natuur.
Tijdens de uitvaartbijeenkomst in Dieren schetste Marjolein Menke (zij is de ontwerpster van het logo van de bekenstichting) hoe haar vader met kenmerkende bescheidenheid en grote inzet naast zijn werk onmetelijk veel energie investeerde voor de plantenwereld en het landschap van de Veluweflanken met de sprengenbeken.
De flora-kennis van Henk was fenomenaal. Soortnamen, maar ook de groeiomstandigheden van plantengemeenschappen. In moeilijke flora-groepen als grassen, zeggen en mossen wist Henk ook heel goed de weg. Hij deelde zijn kennis altijd graag op zeer plezierige wijze. Tijdens de excursies van de bekenstichting hebben we daar talloze keren van mogen genieten.
In de geschiedenis van de bekenstichting zien we de inbreng van Henk voortdurend terug. Dat begon al vóór de oprichting van de stichting in 1979. De Veluwse beken en sprengen kregen de zorg van het Zuiveringsschap en van bezorgde particulieren. Henk Menke hoorde tot de oprichters van de stichting. In het begin werd er heel praktisch gewerkt aan beekherstelprojecten, maar ook aan beleidsbeïnvloeding bij provincie, waterschappen en gemeenten.
Henk was aanvankelijk penningmeester, later secretaris en was tegelijkertijd een constante factor in de commissies die voor beoordeling van plannen, voorlichting en redactie van de Wijerd actief waren. Het belangrijkst was zijn constante inzet voor de bewustwording van de waarden van de beken voor landschap, natuurkwaliteit en cultuurhistorie.

Vaassen: bestuur Stichting 1980, vlnr. Wim Oosterloo, Jan van Zellem, Gerard te Riele, Henk Menke, Yvonne Roelants. (fotoarchief Bekenstichting)

Vaassen: bestuur Stichting 1980, vlnr. Wim Oosterloo, Jan van Zellem, Gerard te Riele, Henk Menke, Yvonne Roelants. (fotoarchief Bekenstichting)

Zeker vanuit het perspectief van onze stichting is het welzijn van de sprengenbeken als levenswerk van Henk Menke te zien. Zijn gedrevenheid én zijn werkervaring in ambtelijke kring hebben sterk bijgedragen aan drie belangrijke successen van de bekenstichting:

 1. Provincie Gelderland begreep de signalen van de bekenstichting vanuit Epe/Vaassen en ook vanuit Ugchelense bekenstichting. De stichting kreeg een plek in de provinciale werkgroep die in de eerste helft van de jaren 80 een serie rapporten opstelde over de waarden en de toestand van de sprengen en beken.
 2. Provincie Gelderland zorgde in 1984 voor het ontstaan van het waterschap Oost-Veluwe met een beheersgebied tot aan het Apeldoorns Kanaal. Geen Veluwe-dekkend gebied dus. Via een speciaal reglement kreeg het waterschap de taak om voor de beken en sprengen ten westen van het Apeldoorns Kanaal beheers- en onderhoudsplannen op te stellen. In dat reglement werd bepaald dat de bekenstichting een vaste partner bij het opstellen en uitvoeren van die plannen werd. Het was opmerkelijk om als stichting een plek te krijgen in de taken van het openbaar bestuur.
  Henk zorgde vele jaren voor een constante en zeer gewaardeerde inbreng bij het beekherstel.
 3. De cultuurhistorische waarden van de Veluwse sprengenbeken werden het onderwerp van een wetenschappelijke studie die door het Staring Centrum-DLO en Alterra werd uitgevoerd. Daarmee werd een grote wens van Henk Menke vervuld, zeker toen in 2007 ook de publieksversie van deze inventarisatie verscheen: hét standaardwerk “Beken en Sprengen van de Veluwe”.

Henk staat als eerste auteur van dat boek vermeld; een welverdiende ereplaats!
Henk, dankjewel voor al je werk, je gaf de sprengen en beken gezicht én betekenis en je gaf ons blijvende inspiratie om de beken als vloeibare monumenten en herboren dragers van natuur en cultuurhistorie te blijven koesteren.

door Jan Aalbers