Werkzaamheden Gravinnenbeek en Eerbeekse beek

5 november 2018,

De werkzaamheden rondom de Gravinnenbeek en Eerbeekse beek zijn volop in gang. De foto’s hieronder geven hier een goed beeld van.


Egbert van Gessel geeft uitleg bij Kerstensmolen in de Gravinnebeek
Smeestraat in het dorp aan de Eerbeek
Bovenstrooms de Oliemolen
Aanbrengen leem in de opnieuw gegraven beek
Aanbrengen leem in de opnieuw gegraven beek

 

 

Eerbeekse beken stromen weer dankzij vrijwilligers

Stichting Landschapsbeheer Gelderland, 18 december 2017

De Veluwe staat bekend om zijn vele beken en sprengen. Het is waardevol erfgoed dat behouden en beheerd moet blijven. Sinds twee jaar helpen vrijwilligers uit Eerbeek het Waterschap Vallei en Veluwe bij het onderhoud.

Met de schop 
De werkgroep Eerbeekse beek en Gravinnebeek en IVN Eerbeek werkgroep Venel onderhouden een deel van twee beken: de Eerbeekse beek en de Gravinnebeek. Met de hand!

Twintig jaar droog
Door de Eerbeekse beken geldt dat het waterschap de plicht heeft om de beken te onderhouden. De Gravinnebeek staat daarentegen niet meer onder de hoede van het waterschap. Deels is het traject in eigendom van een particuliere eigenaar. Al meer dan twintig jaar stond de beek droog en was niet eens meer herkenbaar als beek. IVN Eerbeek werkgroep Venel heeft het project gestart om de Gravinnebeek weer watervoerend te krijgen. Het waterschap dacht mee over een oplossing. Vrijwilligers staan letterlijk in de beek en graven met de schop om de Gravinnebeek te ontdoen van takken en bladpakketten. En maken zo meter voor meter de beek weer stromend zichtbaar en stromend.

Heggen vlechten en wandelpaden opknappen
Tijdens NLdoet bouwen groene vrijwilligers aan bijenhotels, worden er vlechtheggen gemaakt en wandelpaden opgeknapt. Op Klompenpaden  plaatsen vrijwilligers nieuwe bankjes. Het Oranje Fonds steunt deze initiatieven met een financiële bijdrage, bijvoorbeeld om plantmateriaal of hout aan te schaffen of om een machine te huren. En u kunt meedoen.

Bijenhagen en bijenbosjes aanleggen
In 2018 is er speciale aandacht voor wilde bijen. Op 9 of 10 maart gaan we aan de slag voor de wilde bij, waarmee het net als met heel veel andere insecten niet goed gaat. Maar met een paar simpele ingrepen en de aanplant van de juiste planten of bloemen is de wilde bij al enorm geholpen. Op verschillende werklocaties gaan vrijwilligers bijenhagen en bijenbosjes aanleggen.

Zin om hierbij te helpen?

Aanmelden
Kijk op NLdoet voor een leuke klus. Zelf een klus aanmelden met uw groep kan ook. Kijk op www.nldoet.nl.
In een langjarig samenwerkingsproject met Waterschap Vallei en Veluwe ondersteunt SLG de vrijwilligersgroepen die de beken onderhouden met materialen en gereedschap.

De Modderbeek opnieuw ingericht

De Modderbeek tussen Leusden en Achterveld is opnieuw ingericht door waterschap Vallei en Veluwe. Zo is langs de beek meer ruimte gemaakt om water vast te houden, zodra er meer neerslag valt. Voor het project rondom de Modderbeek is een 40 meter brede beekzone aangelegd, die ontstond na een vrijwillige kavelruil van verschillende grondeigenaren. In totaal is er over een lengte van 5,7km gewerkt aan de beek, die smaller en minder diep is gemaakt. Hierbij is er gebruikt gemaakt van hermeandering, oftwel het aanleggen van bochten, en het verwijderen van stuwen. Hierdoor werd de invloed van de natuur groter, wat gunstig is voor flora en fauna in en rondom de beek.

De nieuwe loop die de Modderbeek nu kent is deels gebaseerd op de situatie in 1969, het jaar net voor de kanalisatie van de beek. In de 40 meter brede breedzone kan de beek nu vrij meanderen.

Wilt u de Modderbeek ook vanaf de grond bezichtigen? Er liggen verschillende Klompenpaden langs de Modderbeek, die in verbinding staan met het bestaande Snorrenhoefpad, de wijk Groot Agteveld en het nieuwe knooperf Hoog Achterveld. Deze Klompenpaden worden gerealiseerd door Landschap Erfgoed Utrecht en Landschapsbeheer Gelder, waarbij waterschap Vallei en Veluwe en gebiedscoöperatie O-gen ondersteuning bieden.

Lees op de website van waterschap Vallei en Veluwe meer over de opnieuw ingerichte Modderbeek.
Verder kunt u op de website van Eelerwoude meer lezen over het inrichtingsplan van de Modderbeek.

Bekijk ook dit filmpje over de ‘nieuwe’ Modderbeek!

4 november 2017, Sprengen De Goudvink in Ugchelen bladvrij gemaakt

Zaterdagochtend 4 november hebben tientallen vrijwilligers de sprengen rond de Goudvink in Ugchelen bladvrij gemaakt. Doordat het blad uit de sprengen werd verwijderd kan het water weer vrij stromen. Onder de aanwezigen waren ook kinderen aanwezig, die een beekruimersdiploma overhielden aan de werkzaamheden. Daarnaast hadden de kinderen ook de mogelijkheid om te zien wat er in sprengen qua flora en fauna aanwezig is.

De vrijwilligers werden voor hun werkzaamheden beloond met oliebollen en een broodje kroket. De organisatie van deze schoonmaakactie was in handen van de Commissie Water van Dorpsraad Ugchelen.

Over deze werkzaamheden is ook een korte video gemaakt door De Stentor, die hier te zien is!

 

Streekmuseum op excursie naar kopermolen

De gerenoveerde kopermolen in Zuuk draagt een rijke geschiedenis met zich mee. Wie aan één van de excursies in augustus en september deelneemt krijgt daarvan menig staaltje te horen. Tijdensde excursie krijgen de deelnemers alles te horen over de indrukwekkende geschiedenis van de molen. Maar ook  de nu nog zichtbare overblijfselen van de verschillende toepassingen krijgen passeren de revue. Het zal niet verbazen dat er aandacht is voor het bijzondere bekenstelsel dat de molenraderen aan het draaien houdt.

Veluwse Museum Hagedoorns Plaatse in Zuuk houdt de excursies op zaterdag 19 augustus en vrijdag 15 september 2017 in samenwerking met de Bekenstichting. Het is zaak om vroegtijdig aan te melden, want er is alleen plaats voor een gelimiteerde groep.

De excursies gaan om 14.00 uur van start. Deelnamekosten 6 euro inclusief museumbezoek. Telefonische aanmeldingen via 0578-617162. Het streekmuseum staat aan de Ledderweg 11 in Zuuk.

Voor meer informatie zie hier.

 

Wandschildering in Eerbeek

Een zestal jonge studenten van Cibap, een vakschool voor verbeelding (zoals ze dat zelf zeggen) waar onder andere decorateurs worden opgeleid, gaat voor de zijwand van de papierfabriek van DS Smith De Hoop in Eerbeek een wandschildering ontwerpen. Achter die lange wand van wel 200 meter bevind zich papiermachine 5, een reusachtige machinerie waar “containerboard products from 100% recycled fibre, with a total capacity of 360,000 tonnes” worden geproduceerd.
Door de wandschildering krijgt de wandelaar/fietser die via de nu nog saaie Veldkantweg naar het dorp loopt een impressie van de geschiedenis van dit papierdorp, dat zijn ontstaan dankt aan de vijf watermolens op de Erbeke. Die Eerbeekse beek wordt t.z.t. ter plaatse weer boven de grond gebracht en de Veldkantweg wordt ook verkeerstechnisch opgeknapt.

Klik hier voor een impressie van de wandschildering.

Gemeente Apeldoorn stelt geld beschikbaar

Gemeente Apeldoorn stelt geld beschikbaar om Grift zichtbaarder te maken in Centrum

De gemeente Apeldoorn stelt 410.000 euro beschikbaar om de Grift in het centrum verder bovengronds te halen. Het complete project ‘De Grift binnenstad’ kost 2.130.000,- euro.

De Grift moet in de Grifthof weer zichtbaar worden. Het gaat om het gebied tussen Beekstraat en Kanaalstraat, achter het voormalig pand van de V&D. Een afgesloten binnenterrein wordt een openbaar toegankelijke groene hof. Het is dan mogelijk om langs de Grift te wandelen vanaf het Amaliapark naar De Parken. Zie ook het bijgevoegde kaartje.

Beekherstel

Het is van belang dat de gemeente deze 410.000,- euro vrijmaakt, omdat ook de provincie Gelderland nog over de streep moet worden getrokken hieraan deel te nemen. De provincie  beslist voor de zomer over een subsidieaanvraag van 400.000,- euro. Gelderland wil alleen bijdragen als ook andere partijen mee betalen. Het Waterschap Vallei en Veluwe investeert in het kader van beekherstel ook in het project.

Apeldoorn hoopt begin 2018 met de realisatie van het project te kunnen starten.

Theo Huts

Contactpersoon Bekenstichting te Apeldoorn

Beekeigenaren na 25 jaar weer zelf aan de slag…

De meeste sprengen en beken zijn circa 25 jaar geleden A-watergangen geworden en worden sindsdien onderhouden door het waterschap. Het toenmalige polderdistrict werd uitgebreid met de hoog gelegen dorpen en steden. Als tegenprestatie ging dit nieuwe waterschap (Veluwe) de beken onderhouden. Door beleidswijzigingen trekt het huidige waterschap Vallei en Veluwe zich terug en wil zijn beekoevers niet meer onderhouden. Uit de foto blijkt dat het een grote klus is. Fijn dat Beerd Volkers deze werkzaamheden aan zijn beek kan uitvoeren.

Beerd Volkers

Eigenaar deel Heerder beken en eigenaar Korenmolen te Heerde

Strijd tegen verdroging van start

Op 26 maart 2017 stond dit artikel in de Regiobode:

DE STEEG – Waterschap Rijn en IJssel begint deze zomer met de uitvoering van de maatregelen om de verdroging van de bronbossen in de Havikerwaard, tussen De Steeg en Ellecom, tegen te gaan. Aangezien de rechtbank alle ingestelde beroepen ongegrond heeft verklaard, is nu de weg vrij om te starten met de uitvoering.

In de Havikerwaard worden kavelsloten en (delen van) beken zoals de Oude Ruitersbeek en Middelste Beek ondieper gemaakt en aanwezige dammen en duikers aangepast. Er wordt een vispassage aangelegd en een oude meander wordt hersteld. Door de ondiepere watergangen stijgt de grondwaterstand en werkt het gebied minder drainerend. Het grondwater biedt zo meer tegendruk aan het uit de Veluwe afkomstige kwelwater, waardoor meer kwelwater in de bronbossen omhoog komt. De werkzaamheden zijn gepland voor de periode juli tot oktober van dit jaar.
In september 2014 is het definitieve projectplan vastgesteld. Hierop is door belanghebbenden bij de rechtbank beroep ingesteld. Waterschap Rijn en IJssel heeft in 2014 toegezegd pas met de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen, nadat de rechtbank uitspraak heeft gedaan in de lopende beroepsprocedure. De rechtbank heeft de ingestelde beroepen eind januari 2017 ongegrond verklaard. Daarmee is de weg nu vrij voor het waterschap om te starten met de uitvoering.


In de bronbossen komt eeuwenoud grondwater omhoog. Dit grond- of kwelwater passeerde in het verleden allerlei kleilagen en heeft daardoor een unieke samenstelling. Door ontwatering en ontginning komt er steeds minder van deze bijzondere kwel omhoog. Als er niet genoeg basenrijke kwel in het bos naar boven komt verzuurt het bos langzaam. Dan verdwijnen de kenmerkende soorten als slanke sleutelbloem, goudveil, bittere veldkers en knikkend nagelkruid. Gras en bramenstruiken krijgen dan de overhand, het bos wordt minder bloemrijk en eentoniger. Ook voor vogels betekent een zure bodem dat er minder voedsel voorhanden is. Om de waarde van dit bos te behouden is het dus belangrijk dat de kwel naar het bronbos sterker wordt.

De water- en natuurdoelen in de Havikerwaard zijn onderdeel van de integrale visie van de samenwerkende partners in het project Havikerpoort: Provincie Gelderland, gemeente Rheden, Waterschap Rijn en IJssel, Vitens, Landgoed Middachten, Stichting Twickel van Landgoed Hof te Dieren, Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat.