Weer minder muskusratten

27-01-21 – Het gaat goed met het terugdringen van de muskusrat. Dat meldt Waterschap Vallei en Veluwe op 27 januari. ,,De waterschappen vangen minder muskusratten, omdat er steeds minder zijn’’, zo valt te lezen in het bericht. ,,In Nederland waren in 2020 nog maar 47.772 vangsten. Het aantal daalt al jaren, dankzij de inzet en aanpak door de waterschappen. Ook bij Muskusrattenbeheer Rivierenland, dat werkt in vier waterschappen langs de grote rivieren tussen grens en zee, zet de daling door. In dit gebied waren vorig jaar 6.745 vangsten, tegenover 9.711 in 2019. De organisatie zet vooral in op gebieden waar de meeste muskusratten zitten. Dat was afgelopen jaar in het rivierengebied. Een duidelijke daling liet zich zien in de werkgebieden van de waterschappen Vallei en Veluwe, Hollandse Delta en Rivierenland. Alleen bij Waterschap Rijn en IJssel was sprake van een lichte stijging, door de instroom van muskusratten vanuit Duitsland.’’

Muskusratten zijn knaagdieren van zo’n anderhalve kilo. Van oorsprong komen ze niet voor in Nederland en hebben hier geen natuurlijke vijanden. Muskusratten zijn schadelijk voor dijken en de biodiversiteit. Ze maken bijvoorbeeld holen en gangen in dijken en ze verstoren natuurlijke leefgebieden. De waterschappen hebben bijna 400 gespecialiseerde muskus- en beverratbestrijders in dienst.

Boscompensatie bij Verloren Beek

19-01-2021 – Op 19 januari publiceert Waterschap Vallei en Veluwe een bericht op haar site waarin staat dat bomenkap bij het Apeldoorns Kanaal wordt gecompenseerd in een klimaatbos langs de Verloren Beek. ,,Om de dijk bij het Apeldoorns kanaal te verbeteren moeten we bomen, op en direct langs de dijk, laten kappen. Het gaat in totaal om ongeveer zestig bomen in de bomenrijen langs het kanaal en ongeveer 0,3 hectare bos. Hiervoor geldt een herplant-plicht’’, aldus het artikel op de site van het schap. ,,Het waterschap en provincie Gelderland hebben in een overeenkomst afgesproken dat het verlies aan bomen en bos met een totale oppervlakte van 0,45 hectare wordt herplant in het nieuw aan te leggen klimaatbos De Kopermolen in de gemeente Epe.’’ De provincie Gelderland is initiatiefnemer voor de ontwikkeling van een klimaatbos langs de Verloren Beek en werkt daarbij samen met particuliere grondeigenaren en het waterschap. Het waterschap gaat enkele watergangen binnen het projectgebied natuurvriendelijk en klimaatbestendig inrichten. 

Droogte op Veluwe nog niet opgelost

20-01-2021 – Ondanks dat op de Veluwe de droogte nog niet is opgelost, heft Waterschap Vallei en Veluwe het verbod op onttrekken van oppervlaktewater op. Dat staat in een bericht dat op 20 januari op de site van het schap is geplaatst: ,,Waterschap Vallei en Veluwe heft het verbod op het onttrekken van oppervlaktewater in het werkgebied per 22 januari 2021 op. Door de neerslag die in december is gevallen, zit er in het merendeel van de oppervlaktewateren zoals sloten en beken voldoende water.’’ Verderop in het bericht valt te lezen: ,,Ondanks dat het merendeel van het watersysteem weer watervoerend is, is de droogte van 2020 niet opgelost. In het werkgebied is ondanks de gevallen neerslag nog steeds sprake van een neerslagtekort. Het grondwaterpeil in de lage delen van het gebied, zoals de IJsselvallei en de Gelderse Vallei is op normaal niveau. In de hoge delen van het gebied, zoals de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug is de grondwaterstand echter nog niet hersteld en zien we lagere grondwaterstanden dan normaal. Op de zandgronden is de grondwaterstand nog zeker 20 cm lager dan het langjarig gemiddelde.’’

‘Waterbeheerders moeten over grenzen stappen’

22-01-2021 – ,,Toenemende wateroverlast, droogte en extreme weersomstandigheden dwingen ons anders te kijken naar de inrichting van ons land. Dat moet door innoveren, maar ook door over onze provinciegrenzen en over de grens tussen de publieke en private sector heen te stappen.’’ Dat zegt Tanja Klip-Martin halverwege een paginagroot interview met Stentor-verslaggever Alice van Eijk op 22 januari. Het gaat om een afscheidsartikel over Klip-Martin die acht jaar lang dijkgraaf was van Waterschap Vallei en Veluwe. De scheidend dijkgraaf geeft bij haar oproep tot ‘grensontkenning’ ook een voorbeeld: ,,Regen die op de Veluwe valt, komt als kwel in Flevoland naar boven. Daar wordt het weggepompt naar het IJsselmeer, prachtig schoon water. Wij gaan niet over Flevoland, dus hebben we waterbedrijf Vitens geadviseerd daar spaarbekkens te maken. Een soort Biesbosch in Flevoland.’’

Pleit voor plaquette bij de Zwaanspreng

04-01-2021 – In de Stentor van 4 januari ruim aandacht voor voormalige forellenkwekerij de Zwaanspreng, vernoemd naar de gelijknamige spreng in Apeldoorn-Zuid. Het bedrijf eindigde in 2001 met het overlijden van de toenmalige beheerder. De kwekerij werd gesticht in 1881, het gebouwencomplex stamt uit 1916 en is een ontwerp van de bekende Apeldoornse architect Henk Wegerif. Het terrein van de kwekerij ziet er tegenwoordig verwaarloosd uit en is in handen van een projectontwikkelaar die er kantoorgebouwen wil plaatsen. Nabestaanden van de voormalige beheerder zouden het op prijs stellen wanneer de historie van de kwekerij zichtbaar wordt gemaakt met bijvoorbeeld een informatiebord. De projectontwikkelaar ziet dat vooralsnog niet zitten, zegt hij tegen de Stentor: ,,Dan kunnen we de hele stad wel volhangen met bordjes.’’

Marijn Ornstein nieuwe dijkgraaf

9 NOVEMBER 2020 – Marijn Ornstein (49) volgt met ingang van 1 februari 2021 Tanja Klip-Martin op als dijkgraaf bij Waterschap Vallei en Veluwe. Op de vacature voor een nieuwe dijkgraaf hebben 68 kandidaten gereageerd. De vertrouwenscommissie voerde in september en oktober gesprekken met kandidaten.

Marijn Ornstein (49 jaar) is werkzaam bij Royal Schiphol Group, waar ze verantwoordelijk is voor de fysieke veiligheid, waaronder het brandweerkorps van de luchthaven. Van 2011 tot 2015 ontwikkelde zij het duurzaamheidsbeleid voor Schiphol. Daarnaast is ze voorzitter van het bestuur van VVD Amsterdam en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van Pantar, de sociale werkvoorziening in Amsterdam. In de periode tussen 2006 en 2014 was ze lid van de gemeenteraad in Amsterdam en van 2010 tot 2014 was ze voorzitter van het presidium en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad van Amsterdam. Ornstein begon haar carrière als advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek.

Marijn Ornstein op de site van het waterschap over haar overstap: ,,Dijkgraaf is voor mij een welbewuste carrière switch. Ik voel de urgentie om bij te dragen aan een duurzamere wereld. Water en daarmee ook de waterschappen spelen daarin onmiskenbaar een belangrijke rol. Zonder water geen leven. Water raakt iedereen. We staan voor complexe uitdagingen en moeten hard aan de slag.’’

Veel sloten goedgekeurd

9 NOVEMBER 2020 – De sloten in het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe zijn voor ruim 86 procent van de gevallen goed schoongemaakt. Dat maakt het waterschap bekend op haar site. Slechts een klein deel van de 2268 sloten in het buitengebied waarvoor perceeleigenaren onderhoudsplichtig zijn, is door het waterschap afgekeurd tijdens de jaarlijkse slootcontroles. Hier moeten de onderhoudsplichtigen de komende weken alsnog aan de slag.

Het waterschap heeft de controles uitgevoerd in de eerste week van november. De sloten die niet goed zijn onderhouden worden eind november opnieuw gecontroleerd. Het waterschap voert de jaarlijkse najaarsschouw uit om te zorgen dat  de aan- en afvoer van het water niet wordt belemmerd. Ondiepe sloten, met daarin veel planten en riet stromen niet genoeg door, waardoor bij een harde regenbui overlast kan ontstaan.

Nieuwe natuur laat zich zien

9 NOVEMBER 2020 – De kleine plevier is al waargenomen. De broedvogel maakt graag gebruik van kale of zeer schaars begroeide grond in de Binnenveldse Hooilanden. Ook de patrijs, kwartel en watersnip zijn gespot in het gebied tussen Wageningen, Ede, Veenendaal en Rhenen, waar het werk van de afgelopen twee jaar klaar is.Op de site van waterschap Vallei en Veluwe valt te lezen dat de nestelende vogels een zichtbaar resultaat zijn van een bijzondere samenwerking aan de ontwikkeling van nieuwe natuur. Het gaat daarbij om natuurliefhebbers, agrariërs en terreinbeheerders met Provincie Gelderland, Staatsbosbeheer, Stichting Mooi Binnenveld, Coöperatie Binnenveldse Hooilanden, gemeente Ede, gemeente Wageningen en Waterschap Vallei en Veluwe. Het werk is gedaan, het 286 hectare aaneengesloten gebied is klaar om als goede leefomgeving voor bijzondere soorten te fungeren en recreanten daarvan te laten genieten. De werkzaamheden bestonden voornamelijk uit het afgraven van de bovenste 20 tot 50 cm en het dempen van alle slootjes. Hierdoor is het gebied een stuk natter geworden en komt het kwelwater in de wortelzone van de planten zodat bijzondere vegetatie zich kan ontwikkelen.

Apeldoorn helpt beekprik een handje

9 NOVEMBER 2020 – De gemeente Apeldoorn heeft dit najaar werkzaamheden uitgevoerd in en langs de Ugchelse beek, zo bericht dagblad de Stentor. Overtollig slib is verwijderd, een nieuwe zandlaag op de bodem gelegd, nieuwe beschoeiiing gezet en een slibvang gemaakt om in de toekomst de slib makkelijker te kunnen verwijderen. De werkzaamheden zijn bedoeld om de leefomgeving van de beekprik aanzienlijk te verbeteren. ,,Er worden paaiplekken gemaakt, waardoor de beekprik zich nog beter kan voortplanten, en opgroeiplekken voor larven”, aldus Ekkie Bruintjes, projectleider civiele projecten namens de gemeente, in de Stentor. ,,Voor de paaiplaatsen zijn grindplekjes in stromend water nodig. Voor de opgroeiplekken stroomvertragingen waardoor bodemmateriaal neerslaat, zodat zich een soort ‘zandbankjes’ vormen. Hierin groeien de larven dan op.’’

Mosdiertje in Apeldoorns kanaal

5 OKTOBER 2020 – In het Apeldoorns kanaal is ter hoogte van Wapenveld het exotische waterzakmosdiertje aangetroffen. Dat meldt dagblad de Stentor op donderdag 1 oktober. Waterzakmosdiertjes zijn miniscuul kleine organismen die samenklonteren. Een enkele bol kan bestaan uit miljoenen diertjes die in leven blijven door algen uit het water te filteren. Het is een exoot die van oorsprong uit Noord-Amerika komt. 

Waterschap Vallei en Veluwe is verrast door de vondst, maar laat aan de Stentor weten geen specifiek onderzoek te gaan doen naar het diertje. Hoe het waterzakmosdiertje in het kanaal terecht is gekomen is een raadsel. Waterschap woordvoerder Marja Reijnders daarover tegen de krant: ,,Het kan meegevoerd zijn met water afkomstig uit de IJssel maar ook omdat iemand zijn aquarium heeft geleegd.’’