Waterschap voorkomt leegloop Apeldoorns Kanaal

18-05-2020 – Waterschap Vallei en Veluwe is halverwege mei druk geweest te voorkomen dat het Apeldoorns Kanaal bij Epe zou leeglopen in de Grift. Dat bericht dagblad De Stentor op maandag 18 mei. Ter hoogte van de Vemderweg moesten reparateurs in actie komen om de twaalf meter brede kade aldaar te repareren. De kade was ondergraven door een beverfamilie die er verschillende gangen in had gemaakt. 
Op aangeven van een beverdeskundige gaat het waterschap nu op twee plekken een verhoging maken aan de westkant van de Grift, zodat de bevers daar een burcht kunnen maken. (TvdS) 

Duiker door beverdam Heelsumse Beek

12-05-2020 – Het waterschap Vallei en Veluwe heeft in maart vorig jaar een zogeheten ‘beaver deceiver’ aangelegd in de Heelsumse Beek om overlast door oprukkende bevers in te dammen. Dat valt te lezen in het Publieksjaarverslag 2019 dat het schap vorige week op haar site publiceerde. 
De beaver deceiver is een Canadese vondst. Het gaat bij Heelsum om een twaalf meter lange duiker van pvc die dwars door een beverdam is geplaatst zodat het water kan blijven stromen. Door de dammen van de bevers steeg de waterstand in de Heelsumse Beek en zorgde voor wateroverlast voor flora en fauna in de omgeving. 
Het waterschap is tevreden over de effecten van de deceiver, zo valt te lezen in het jaarverslag: ,,De beaver deceiver is ideaal want deze zorgt voor een goede waterhuishouding en is tegelijk diervriendelijk.” (TvdS)

‘Veluwe infiltreren met Rijnwater’

5-5-2020 – De Veluwe gaan infiltreren met Rijnwater zodat onder de grond een grote voorraad zoetwater ontstaat. Deze suggestie doet ecohydroloog Flip Witte eind april in een zeer lezenswaardig artikel van Paolo Laconi in dagblad de Stentor. 

Witte onderzoekt momenteel namens de provincies Gelderland en Overijssel de snelle schommelingen in het grondwaterpeil. Want na een kletsnatte februarimaand is een paar weken later alles weer anders en daalt het grondwaterpeil razendsnel. In het artikel is te lezen dat Witte denkt dat die snelle daling niet alleen door gebrek aan regen wordt veroorzaakt: ,,De droogte plant zich als effect van de extreem droge jaren van 2018 en 2019 als het ware voort naar diepere ondergronden, waardoor het bovenste water sneller naar onder zakt.’’

Naast het infiltreren met Rijnwater doet Witte in het Stentor-artikel ook andere suggesties. Zoals bijvoorbeeld het bouwen van stuwen en het afdammen van sloten om water dat in de winter valt vast te houden. Ook impopulaire maatregelen moeten volgens hem niet geschuwd worden. Daarbij denkt hij aan reductie van drinkwaterwinning en een beregeningsverbod. 

Over dat laatste: ,,Het is vreemd dat beregening aan de vrije markt wordt overgelaten. Er zou meer regie en controle moeten komen op massale beregening in de landbouw.’’ Het is twee voor twaalf zegt Witte tegen de verslaggever van de Stentor: ,,Als we niets doen en het wordt weer zo’n droog jaar als de vorige twee, zal er enorme schade ontstaan aan natuur, landbouw en infrastructuur. Ook woningen zullen schade oplopen.’’ (TvdS).

Subsidie voor klimaatinitiatieven

14-4-2020 Waterschap Vallei en Veluwe wil het publiek stimuleren in actie te komen om effecten van de klimaatverandering op te vangen. Dat gaat gebeuren door subsidie te verlenen aan initiatieven van inwoners. Samen met gemeenten worden al veel maatregelen in de openbare ruimte genomen, stelt het waterschap op haar site. Maar omdat ook in particulier eigendom maatregelen nodig zijn, wil het waterschap initiatieven van inwoners stimuleren. Zowel in stedelijk gebied als in landelijk gebied: ,,Zo kunnen we er samen voor zorgen dat de vaak versteende stedelijke gebieden klimaatbestendiger en daarmee leefbaarder gemaakt worden. In het landelijk gebied kunnen landbouwers en inwoners een bijdrage van het waterschap krijgen als zij maatregelen realiseren die helpen het water vast te houden of de waterkwaliteit in kleine sloten te verbeteren.’’

Tanja Klip blijft langer aan als dijkgraaf

14-4-2020 Op verzoek van het Algemeen Bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe blijft Tanja Klip-Martin langer aan als dijkgraaf. Met het oog op de landelijke crisissituatie met betrekking tot de corona pandemie, concludeert het bestuur dat werven, selecteren en benoemen van een nieuwe dijkgraaf in de huidige situatie vrijwel onmogelijk is.
Dijkgraaf Tanja Klip-Martin kondigde in januari dit jaar aan dat zij per 1 augustus 2020 haar ambt als dijkgraaf van het waterschap neerlegt. Zij trekt nu haar verzoek om ontslag aan de koning in en biedt dit te zijner tijd opnieuw aan. Dat moment wordt in overleg met het bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe bepaald.