Contactpersonen verkennen bekenstelsel in Elburg

Dit artikel is verschenen in de Wijerd van december 2015

door Jan Koornberg

Tijdens een fietstocht van 15 kilometer hebben de contactpersonen van de Bekenstichting kennis gemaakt met de beken van Elburg en omgeving. Het is een goed gebruik  om voorafgaand aan de halfjaarlijkse vergadering  een kijkje te nemen in het gebied  van een contactpersoon en te horen welke zaken daar de aandacht hebben.  Het werd een interessante kennismaking en een mooie tocht.

Eerst werden  de beken bezocht  die via de stadsgracht van Elburg  uitmonden in het havenkanaal en het Drontermeer. In dit stelsel van  beken waartoe naast de Puttenerbeek ook de Eekterbeek en de Huisbeek horen,  is enkele jaren geleden een beekherstelplan uitgevoerd door het waterschap. Hiermee is geprobeerd  lokaal meer oevervariatie  aan te brengen om de  eenzijdige kanalisatie, die in de zeventiger jaren van de vorige eeuw is uitgevoerd, te doorbreken.

De contactpersonen  maken al fietsend kennis met de Elburger beken (foto Wiebe Kiel)

De contactpersonen maken al fietsend kennis met de Elburger beken (foto Wiebe Kiel)

Dit bekenstelsel kent een redelijke kwel  en de oevers  van met  name de Eekterbeek kleuren in het voorjaar prachtig geel met  dotterbloemen. De herstelmaatregelen zijn sterk gericht op het verbeteren van de vismigratie door aanpassing van de stuwen en het aanleggen van natuurvriendelijke stapstenen. De licht verontreinigde bagger in de stadsgrachten  van Elburg is  verwijderd. De oevers van de stadsgrachten zijn voorzien van nieuwe beschoeiingen om de cultuurhistorische waarde  van de vesting met zijn verdedigingswallen te accentueren.

De fietstocht voerde ook langs de Doornspijkerbeken.  Ook hier  heeft  enkele jaren geleden beekherstel plaatsgevonden. De Doorspijkerbeken zijn echte laaglandbeken met een sterke kwel. In het gebied liggen diverse beekjes die  uitmonden in het Veluwemeer. De Klarenbeek en de Bulsinkbeek zijn de grootste beken.  Deze beken zijn  gestuwd en de stuwen zijn passeerbaar gemaakt.  Ook zijn op diverse plaatsen natuurvriendelijke oevers en zijn enkele poelen aangebracht  voor de macro-fauna.

Enkele beken zoals de Klarenbeek en de Andhuizerbeek  kenmerken zich door  prachtige meanders. Ooit heeft er een watermolen gestaan in een bovenloop van de Bulsinkbeek (in de Papierbeek)  die maar een beperkt aantal jaren in bedrijf is geweest. Door het geringe hoogteverschil  en de te geringe stroomsnelheid zijn de Doornspijker en de Elburger beken niet  geschikt  voor watermolens en is het bij één probeersel gebleven.

DSC_0715

Na de fietstocht volgde nog een overleg met het bestuur over actuele zaken en  werd van gedachten gewisseld over problemen als verdroging, vrijwilligersgroepen en  het onderhoud van de beken door het waterschap.