De Veluwe is een berg vol water. Ook voor drinkwater randstad?

Naar aanleiding van een artikel in De Stentor, 5 februari 2013.

In het bovengenoemde artikel komt dit aspect aan de orde. Ook in de zeventiger jaren kwam het Veluwse grondwater in beeld voor de drinkwatervoorziening van het westen van Nederland. Het is niets nieuws. Maar wat betekent dit voor de natte natuurgebieden en de sprengen en beken op de Veluwe?

In het Themanummer hydrologie, DE WIJERD, maart 2011 met als ondertitel “Sprengenbeken in nood!” blijkt dat bij de huidige grondwateronttrekkingen de beken het al moeilijk hebben. Laat staan met nog meer onttrekkingen!

De provincie Gelderland samen met Vitens zijn bezig een interprovinciale visie te ontwikkelen met betrekking tot de drinkwatervoorziening op lange termijn, waarbij rekening wordt gehouden met de klimaatsverandering. Hierbij komt het Veluws grondwater in beeld ook voor het westen van het land, dat mogelijk te lijden heeft van lage rivierafvoeren, daar de bron voor drinkwater.

De provincie Gelderland organiseert hiertoe voor de zomer een workshop “Hydrologie van de Veluwe”, waaraan ca 20 vooraanstaande hydrologen in Nederland zullen deelnemen. Provincie, waterschap en Vitens zijn natuurlijk aanwezig en als hydroloog zal ik deelnemen namens de Bekenstichting.
Dit was al enige tijd geleden besloten op mijn initiatief, als vervolg op het Themanummer DE WIJERD “Sprengenbeken in nood”.

De werking van het Veluwse watersysteem en de waterbalans van de Veluwe staan bij de workshop centraal. Deze krijgt nu wel een extra betekenis, omdat het de wetenschappelijke basis wordt voor de interprovinciale visie op de drinkwatervoorziening voor de lange termijn, rekening houdend met de klimaatsverandering.

In het najaar zal een symposium worden georganiseerd, gebaseerd op de resultaten van de workshop, door provincie/waterschap. Hierbij worden alle belanghebbenden bij het Veluwse grondwater, dus ook de Bekenstichting, uitgenodigd. Dan begint de discussie over de voorgestelde belangenafweging en dat zal niet eenvoudig worden. Natte natuur, sprengen en beken, cultuurhistorie, drinkwater, industriewater, landbouw, recreatie, etc ter plekke op de Veluwe en dan ook nog de drinkwatervoorziening voor het westen van het land, spelen een rol. Het is goed dat de Bekenstichting zich goed voorbereid op dit complexe gebeuren. Het is voor ons van levensbelang!

Theo van de Nes, hydroloog Bekenstichting en lid algemeen bestuur