De Wijerd nr. 3, september 2011

Stichting tot Verbetering van de Veluwse Sprengen en Beken:

Onze Stichting houdt zich bezig met landschappelijke, hydrologische en waterhuishoudkundige eenheden waarin sprengenbeken voorkomen. Zo beschreven we dat in 1979. De bedoelde eenheden (mét hun beken) worden tegenwoordig aangeduid als ensembles.
Wij richten ons vooral op het behoud en op de verbetering van zulke ensembles.

Aan de verbetering gaat dus het behoud vooraf. Maar als het behoud geregeld is – én waar nodig reeds herstel heeft plaatsgevonden – kun je gaan verbeteren!

De Waterschappen hebben, gesteund door onze provincie, in de afgelopen jaren een Beekherstelprogramma uitgevoerd. Dit programma moet in 2013 gereed zijn.
Het behoud en het herstel zijn derhalve goed geregeld. Dat hebben we bijvoorbeeld aan Waterschap Veluwe kort geleden ook schriftelijk laten weten.

Dan kunnen we ons nu gaan focussen op de verbetering van ensembles!

Is dit innovatief ?
Welneen !
Ik heb slechts in mijn woorden geciteerd uit “De stichting heeft ten doel:”
Lees maar na op de binnenkant van de omslag van ons blad De Wijerd.

Jan van de Velde

Reactie van Beerd Volkers, contactpersoon voor de beken in Heerde en omgeving.

Beste Jan,
Hierbij mijn reactie.
Tijdens de contactpersonenbijeenkomst op 1 oktober 2011 kwam je met de gedachte om de Stichting tot Behoud van Sprengen en Beken een nieuwe naam te geven. Het idee was om het woord Behoud te vervangen door Verbetering. Tijdens deze bijeenkomst werd gevraagd om een reactie van de contactpersonen. Als een van de contactpersonen wil ik u graag deelgenoot maken van mijn gedachten bij dit voorstel.

In eerste instantie lijkt dit een heel sympathiek idee. We willen immers allemaal graag zaken verbeteren en in ons geval de beken. En wat is nu immers behoud? Het is statisch, beperkend en gaat uit van een fixed idee terwijl alles om ons heen verandert. Zouden we dan ook niet wat dynamischer kunnen omgaan met de beken?

Verbeteren is een actie woord, het geeft ook een verandering aan. De vraagt rijst dan in welke richting we de verandering willen. Dan begint het wat te knellen. Iedereen kan een eigen invulling geven aan de verandering. Daarnaast ontstaat de vraag of de verandering een doel op zichzelf gaat worden. Als een beek bijvoorbeeld net veranderd is, ontstaat er weer een status quo die dan weer veranderd moet worden. Die continue veranderingsdrift is misschien leuk voor beleidsmakers maar of de beken, de flora en fauna rondom de beken daar beter van worden, ik vraag het mij af.

Bij nader inzien is behoud zo gek nog niet. We koesteren dan de unieke cultuurhistorische en landschappelijke waarden van de beken en natuur die daar in de afgelopen eeuwen omheen is ontstaan. De omliggende maatschappelijke/culturele omgeving heeft zijn eigen dynamiek en verandering waarin iedere keer al verbeteren het doel is. De aanwezigheid van de beken en sprengen zouden juist tot een feitelijke rustpunt kunnen leiden in een continue veranderende omgeving en maatschappij. Stabiliteit naast dynamiek kan mijns inziens juist tot verbetering van het totale plaatje leiden. In Apeldoorn zie je mooie voorbeelden daarvan met het herstel van de Grift!

Het behoud van de sprengen en beken leidt dan juist tot verbeteringen van het totaal plaatje. In dat geval behoud = verbetering. Ik ben erg benieuwd naar de reactie van andere betrokkenen bij onze stichting.

Met vriendelijke groet, Beerd Volkers

Reactie van Harm Werners
12 januari 2012

Misschien wat prematuur om te reageren op het idee van de voorzitter om een nieuwe naam aan de Stichting te koppelen want het is immers geen officieel voorstel (en dat zal het wellicht ook niet worden), maar mij bekroop onmiddellijk het gevoel dat dit wat mij aangaat geen goede verandering zou zijn. Ik kan mij volledig vinden in de mening van de contactpersoon voor de Heerderbeken, Beerd Volkers. Bovendien is de doelstelling op dit moment volstrekt helder en duidelijk omschreven: “het in stand houden, herstellen en verbeteren…….”
Prima dat de voorzitter via deze suggestie dingen onderzoekt, maar mijns inziens staat het behoud van het goede voorop. En in dit geval is dit wat mij betreft het handhaven van de huidige naam.

Met vriendelijke groeten,

Harm Werners