Doelstelling

Beekprik – Nel Appelmelk

De Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken werd opgericht in 1979.

De stichting streeft naar het in stand houden, herstellen en verbeteren van de Veluwse sprengen, beken en vennen, alsmede de omgeving waarin deze voorkomen. Waar dat gewenst en mogelijk is zou de oorspronkelijke opzet herkenbaar moeten blijven.

De stichting vraagt in zo groot mogelijke kring aandacht voor:
– de rijkdom van planten- en dierenwereld in en langs het water;
– de cultuurhistorische waarden van de sprengen en beken, de watermolens, waterpartijen, enz.;
– de landschappelijke, ecologische en recreatieve waarden van water op de Veluwe.

 


Mijtertje – Nel Appelmelk

Activiteiten van de stichting:

– overleg met de provincie Gelderland, waterschappen, gemeenten en natuurorganisaties over het behoud, beheer en onderhoud van de sprengen en beken;
– intensieve betrokkenheid bij sprengen en beken door middel van onder meer contactpersonen;
– verzorgen van lezingen en excursies voor donateurs en groepen belangstellenden;
– uitgave van een kwartaalblad: ‘De Wijerd’;(co-)productie van informatie- en educatiemateriaal in de vorm van bekenpadgidsen, wandel- en fietsroutes e.d.

– het up-to-date houden van een mooie website en een Facebookpagina waarop alle bijzonderheden van de stichting worden vermeld.
– kenniscentrum en vraagbaak voor belangstellenden waaronder onderwijs/studenten;
– contacten met beekeigenaren;
– verrichten van onderzoek op bijv. cultuurhistorisch of hydrologisch gebied.