Jaarplan werkgroep cultuurhistorie 2018

Geplaatst: 04-03-2019

Als werkgroep cultuurhistorie hebben we drie hoofdaspecten waarbinnen we onze activiteiten uitvoeren:

  1. Leveren van bijdragen aan publicaties en excursies over cultuurhistorische onderwerpen, gerelateerd aan de beken, watermolens en het direct aanliggende landschap, die leiden tot vergroting van de publieke waardering.
  2. Signaleren van kansen en bedreigingen en het formuleren van voorstellen daarvoor. Deze voorstellen worden tijdig bij het bestuur ingebracht ten behoeve van overleg met instanties (kansen) of inspraak/zienswijze tav ruimtelijke bedreigingen. Voor deze taak is de werkgroep ook afhankelijk van informatie via DB en contactpersonen.
  3. Het initiëren van projecten en/of organisaties/particulieren wijzen op kansen.

Vrij vertaald naar doelen:

1. Uitvoeren en publiceren van onderzoek
Vergaren van kennis over cultuurhistorie van sprengenbeken en watermolens, door historisch onderzoek te doen. Publieke waardering wordt vergroot door publicatie van resultaten en organisatie van excursies. Voorbeelden hiervan zijn de publicaties in de Wijerd over cultuurhistorie, informatieborden bij sprengenbeken en kennisoverdracht tijdens excursies.

2. Verzekeren behoud cultuurhistorische waarden sprengenbeken
Signaleren van kansen en bedreigingen die van invloed kunnen zijn op de cultuurhistorische waarden van sprengenbeken. Dit omvat een breed spectrum aan invalshoeken, gericht op beleid en activiteiten van gemeenten, provincies en waterschappen, maar ook particulieren.

3. Cultuurhistorisch waardevol erfgoed benutten
Het initiëren en uitvoeren van projecten die te maken hebben met cultuurhistorie van sprengenbeken.

 

Werkplan 2018 inclusief  overloop uit 2017

ad1. Uitvoeren en publiceren van onderzoek en artikelen

  1. Lodewijk Rondeboom maakt voor de Wijerd een artikel over het project herstel filterkelder Seelbeek.
  2. Marianne Poorthuis zal nog 6 verhalen afronden voor de Wijerd  in het kader van Oral History (Geschiedenis in Verhalen) over historisch waterbeheer op de Veluwe.
  3. Landschapsbeheer Gelderland publiceert de verhalen over waterbeheer op internet. Henri Slijkhuis en Marianne Poorthuis nemen deel aan de redactie.
  4. De werkgroep zal vragen over cultuurhistorie die via het DB binnenkomen uitzoeken en van advies voorzien.

ad2. Verzekeren behoud cultuurhistorische waarden sprengenbeken

  1. De werkgroep is bereid betrokken te worden bij de opzet over de verkenning nieuwe functies van sprengenbeken van Yolt IJzerman als vervolg op het symposium en het rapport van Ron. Marianne Poorthuis en Dirk van Alphen nemen zitting in de projectgroep.
  2. Mogelijk krijgt het project ‘waterrad op de Oorsprongbeek’ bij GLK een vervolg. GLK heeft dit project op de lijst met voorbereidingsprojecten geplaatst. Lodewijk Rondeboom zal dit namens ons volgen.
  3. Er is een werksessie voor de Slijpbeek op 22 november 2017 met alle betrokken partijen: WVV, WRIJ, gemeente Arnhem, gemeente Renkum, Rijkswaterstaat, Provincie Gelderland, GLK , Bekenstichting etc. etc. Wanneer alle betrokken partijen verder willen met dit projectidee dan zal het in 2018 een vervolg krijgen. Samen met Gerard Herbers zullen wij  hieraan meewerken.
  4. In april (combineren met de vergadering) zullen we een excursie maken naar de Beekhuizerbeek samen met André ten Hoedt van Natuurmonumenten over ‘Cultuurhistorie in het sprengenbeken- landschap’.  Marianne Poorthuis zal dit voorbereiden.
  5. Nagaan of er een onderzoek kan komen naar de invloed van de forellenkwekerij op de Egelbeek bij Jonas.
   Dirk van Alphen en Hans van Eekelen zullen dit uitwerken.
  6. Als werkgroep willen we een advies opstellen met ideeën over het herstel van de Tongerense beek nabij de voormalige dierentuin Wissel. Dirk van Alphen zal eerst met de eigenaar contact opnemen en daarna brainstormen met Henri Slijkhuis en Gerrit Pleiter hoe het een vervolg kan krijgen.

ad3. Cultuurhistorisch waardevol erfgoed benutten (projecten)

  1. Afronding Herstelproject Waterfilterkelder in de Seelbeek.
   De werkzaamheden aan het waterfiltergebouw in Heveadorp zijn grotendeels uitgevoerd. Alleen het coaten van het ovale dak zal in april 2018 worden uitgevoerd . In mei zal een ‘feestelijke’ oplevering plaatsvinden voor alle betrokkenen. Actie: Lodewijk  Rondeboom
  2. Als vervolg op het project Waterfiltergebouw/Seelbeek zal Waterschap Vallei & Veluwe een verdeelwerk in de Seelbeek plaatsen zodat het water via de inlaat door de oorspronkelijke watergoot  gaat stromen van het waterfiltergebouw. Ook wordt er met het waterschap gekeken of er voor kinderen een ‘waterspeelwerk’ kan worden ingericht. Ook zal de gemeente Renkum een informatiepaneel laten ontwerpen voor dit gemeentelijk monument. Actie: Lodewijk Rondeboom
  3. project 3.16 Voormalige watermolens is afgerond en wellicht moeten we nog een bijdrage leveren  aan 3.13 Recreatieroutes versterken in de omgeving van de Cannenburgh  inclusief het plaatsen van informatiepanelen.  Potentiele partners zijn het  GLK en waterschap Vallei en Veluwe. Actie: Dirk van Alphen
  4. Inrichting stand in nieuwe bezoekerscentrum Middelste Molen.
   Het betreft o.a. informatie over de Bekenstichting en vooral  posters, beeldmateriaal etc. die meer inzicht geven in het ontstaan, doel en onderhoud van met name de Loenense beek.  Er is inmiddels € 1500,–  subsidie beschikbaar om e.e.a. te realiseren.
   Actie: Hans van Eekelen