Jaarverslag 2013

 

logo stichting  jpg voor link

De Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken, de Bekenstichting, zet zich in voor behoud, verbetering van sprengen, beken én de vroeger hierdoor aangedreven watermolens. Dit inclusief de landschappelijke, hydrologische en waterhuishoudkundige eenheden waarin zij voorkomen.

Om ons doel te bereiken is de ondersteuning door onze donateurs essentieel.

Degenen die zich hier voor inzetten zijn:

Dagelijks Bestuur

Ing. J. van de Velde (voorzitter), M. Bruggink (secretaris),

ing. D. Wouda, MSc  (penningmeester) en W. Kiel.

Lia Slobbe is gestopt in 2013. W. Kiel is van het AB naar het DB gegaan..

Algemeen Bestuur

Ir. Y. IJzerman, R. Schaafsma, dr. B. Willemsen, dr. ir. T. van de Nes, drs. ing. J. O. Tjabringa, , dr. P. Smits, Mr. J. H. Bosch, het Dagelijks Bestuur.

Het Bureau

Z. Hottinga-Doornbosch, bureausecretariaat en drs. J. Meijer, documentalist.

Communicatiecommissie

Wijerd: B Willemsen, E. Willemsen-van de Berg, J. Meijer, J Vink-Kuiper, L. Heine. Website en PR: W. Kiel,  A. Willemsen,  G. Smid, A. Bongers, N. Kroon. Facebook: J. van Breda.

J. Dirksen is wegens ziekte gestopt. J. Vink en G. Smid stoppen per 2014.

Werkgroep cultuurhistorie

J van de Velde,  H Slijkhuis, J. Koornberg, J.O. Tjabringa ( adviseur).

Contactpersonen

R. Schaafsma (Zuid-Veluwe), W. Kiel (ZW Veluwe), A. Willemsen (Binnenveld), P. Smits (NW Veluwe), B. Willemsen (Putten), P. Pfaff  ( N-West Veluwe), A. Braakenburg (Hattem), B Volkers ( Heerde), H. Tjabringa ( Epe), D. van Alphen en J. van Duinen ( Vaassen), B.W. Heineman en R. Lorwa(Apeldoorn en Ughelen),  J. Hammink (Weteringengebied), L. Bakker en J. van Breda (Eerbeek-Velp) en G. Herbers (Arnhem)

W. Kers is gestopt en B. Dronkelaar overleden.

Adviseurs

Ing. P. Stork, drs. J. Aalbers, G. J.  Blankena, Ing. P. van Berkum en  ir. P.  Warmerdam,  J. Koornberg

Vergaderingen/bijeenkomsten/excursies

Jaarvergadering 2013

De jaarvergadering is ook dit jaar gehouden in de Wenumse Watermolen. Een plek die bij uitstek geschikt is gezien het cultuurhistorische karakter van het hele complex waar molen en wijerd onderdeel van zijn.

Jan van de Velde opende de vergadering en vertelde in het kort de ontwikkelingen  m.b.t. de P.R.( Public Relations en Communicatie).  Een nieuwe website is in wording en we zijn nu ook op facebook te volgen. Belangrijk is dat zich mensen bereid hebben gevonden om zich hiervoor in te zetten. Daar zijn we erg blij mee. Het financiële jaarverslag van 2012 en de begroting van 2013 werden goedgekeurd. Ondanks  de alom heersende financiële crisis mag gezegd worden dat de financiële positie van de Bekenstichting gezond is. Dit dankzij de inspanningen van met name onze penningmeester en het feit dat de verschillende subsidieverleners de waarde van de Bekenstichting inzien en bereid zijn de Stichting te ondersteunen. De kascommissie keurde de eindafrekening goed. De penningmeester werd bedankt voor zijn inspanningen en decharge verleend. De vergadering werd gesloten en het woord was aan de verschillende sprekers.

Mevr Brouwer en de heer Krijn van Herik waren namens het Waterschap Vallei en Veluwe aanwezig. Zij vertelden dat zij, door de beleidsharmonisatie, verwachten dat de kosten lager uit zullen vallen en men slagvaardiger kan opereren.  Het onderhoudssysteem van de beken  zal door de beleidsharmonisatie gelijk getrokken moeten worden. Komende jaren wordt gekeken welk onderhoud waar zal plaats vinden; mevr. Brouwer stelde uitdrukkelijk dat het Waterschap zich als partner zal opstellen t.o.v. belanghebbenden, waartoe de Bekenstichting ook behoort.

Na de pauze hield Gert Jan Blankena ( ecoloog) een boeiende lezing over de ecologie van de beken. Hij benadrukte dat sprengenbeken uniek zijn. Door hun constante temperatuur herbergen zij bijzondere soorten die elders niet voorkomen. Om deze bijzondere natuur te behouden is onderhoud absoluut noodzakelijk. Hij ging in op de verschillende aspecten van de beek: bodem, oevers, flora en fauna.

Tot slot sloot Jan van de Velde af met een dankwoord aan de sprekers.

Excursies

Voor de donateurs van de Bekenstichting wordt elk voor- en najaar een excursie georganiseerd. Dit jaar gingen deze naar Bornerbroek bij Almelo waar een nieuwe beek wordt aangelegd en naar het landgoed Staverden. Uitgebreide verslagen hiervan kunt u vinden op onze website www.sprengenbeken.nl of in ons kwartaalblad ‘de Wijerd’ Daarnaast verzorgen de contactpersonen, wanneer hen dat gevraagd wordt, excursies op hun terrein.

Contactpersonenbijeenkomsten.

Deze vinden in het voor-  en najaar plaats. De bijeenkomsten bestaan uit een overleg en een excursie. Onderdeel van het overleg is dat men ervaren problematiek of knelpunten met elkaar uitwisselt. Adviezen kunnen over en weer gegeven worden. Kortom het moment om bij te praten. Na het overleg is er altijd een excursie naar een beek gerelateerde plek.

Dit jaar konden we het Peltonrad bewonderen dat ligt op het terrein van één van onze bestuursleden. Vervolgens bezochten we de Heerder “Molen van Volkers” . Sinds kort mag Beerd Volkers, één van onze contactpersonen,  zich hier eigenaar van noemen.

In het najaar werd het overleg vooral besteed aan de P R  ontwikkelingen.

De excursie ging naar het Korte broek waar de Egelbeek ligt. Dirk van Alphen  liet ons het net ingerichte gebied zien. Leuk was om te zien dat midden in het terrein zich spontaan een stroompje ontwikkelde.

P.R. beleid

Vorig jaar is er een nieuw P.R. plan geformuleerd. Doel hiervan was een groter publiek te bereiken en slagvaardiger te kunnen reageren op nieuwe ontwikkelingen. Dit jaar is vooral aandacht besteed aan de uitvoering van het plan.

Er is een nieuwe communicatiecommissie benoemd  waar de redactie van de Wijerd en degenen die de website verzorgen samen in zitten. Hierdoor is iedereen beter op de hoogte van elkaars doen en laten: informatie kan sneller uitgewisseld worden. We staan nu op facebook en de website is vernieuwd:

www.sprengenbeken.nl en www.facebook.com/bekenstichting.  Kortom er is veel werk verricht . Niet alleen om de nieuwe website te realiseren, maar ook om ervoor te zorgen dat facebook en website  goed beheerd worden.

Daarnaast worden andere communicatiekanalen benut. Zo is de Bekenstichting regelmatig te horen op radio 794.

Eveneens worden er lezingen gegeven en excursies geleid zoals. in de Waterweek en tijdens de tentoonstelling ‘Watermolens in het Vaassens Historisch Museum‘.

De Wijerd

Ook dit jaar zijn er 4 nummers van de Wijerd verschenen. Nieuw onderdeel hierin is de Oral History. Hierbij worden ouderen geïnterviewd die vroeger veel voor de beken en hun molens hebben betekend. Zo blijft een stukje historie over de beken bewaard.

Belangenbehartiging

Uiteraard is een van de kerntaken van de Bekenstichting belangenbehartiging. De contactpersonen houden nauwgezet in de gaten wat er met ‘hun beken’ gebeurt en springen hier zo nodig voor in de bres.

Zo is de Bekenstichting erin geslaagd  dat met de nieuwe plannen van VITENS, te veel water onttrokken wordt zonder dat hiervoor volledige compensatie plaatsvindt door  infiltratie. We slaagden erin het oude zwembad van Hattem , dat oorspronkelijk een wijerd is geweest, te behouden als cultuurhistorisch object.

Ook vervullen we een ondersteunende rol bij de verdere realisatie van de renovatie van de Eerbeekse beek. Dit is vooral van belang om ervoor te zorgen dat de watervoerendheid van deze beek verhoogd wordt. De hieraan gelegen oliemolen is hiervan afhankelijk. Zonder water kan het rad niet draaien,Mede dankzij de inspanningen van de Bekenstichting is op landgoed Vosbergen een project gestart waarbij Studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en hogeschool Van Hall Larenstein (VHL)  samenwerken om met een innovatieve watermolen waterkracht om te zetten in elektriciteit.

Verder is medewerking c.q.  inbreng geleverd in diverse gemeentelijke beleidsplannen, waterplannen en inrichtingsplannen waarbij molenlocaties en/of beken zijn betrokken.

Zo worden de  ontwikkelingen bij de Killenbeek nauwgezet gevolgd.

Samenwerking met derden.

De samenwerking met overheidsinstanties, verenigingen en stichtingen die eveneens een raakvlak met de beken hebben zal de Bekenstichting stimuleren. Zo zijn er periodiek contacten met het WS V&V, de Provincie, VITENS en cultuurhistorische verenigingen. Ook hebben we contact met diverse ‘groene organisaties’ zoals het KNNV, het IVN , de ’Vrienden van de Veluwe’ en Stichting Landschapsbeheer Gelderland.

Met het WS V&V is de Bekenstichting in gesprek om te bekijken welke ondersteunende rol zij kan hebben nu er een nieuw Waterplan komt.

De Provincie Gelderland erkent de Bekenstichting als partner. Bij de invulling van hun nieuwe beleid kan en wil de Bekenstichting dan ook een rol vervullen.

Ook zijn er contacten met Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Zij zouden een ondersteunende rol kunnen vervullen bij het inzetten van beekbeheergroepen.

Samen  met ‘de Vrienden van de Veluwe’ die het tijdschrift ‘de Nieuwe Veluwe’ uitgeven  is er een lezing georganiseerd over de vernatting van de Veluwe.

Tot slot moet vermeld worden dat  de Bekenstichting ervoor zorgt dat zij voldoet aan de eisen waaraan een ANBI instelling moet voldoen.