Jaarverslag 2014

logo stichting  jpg voor link

De Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken, de Bekenstichting, zet zich in voor behoud, verbetering van sprengen, beken én de vroeger hierdoor aangedreven watermolens. Dit inclusief de landschappelijke, hydrologische en waterhuishoudkundige eenheden waarin zij voorkomen.

Om dit doel te bereiken is ondersteuning door de donateurs essentieel.

Degenen die zich voor de Stichting  in 2014 hebben ingezet zijn:

Dagelijks Bestuur

Ing. J. van de Velde (voorzitter), M. Bruggink (secretaris), ing. D. Wouda, MSc  (penningmeester) en W. Kiel.

 Algemeen Bestuur

Ir. Y. IJzerman, dr. B. Willemsen, R. Schaafsma, drs. J-O. Tjabringa,  dr. ir. T. van de Nes, dr. P. Smits, Mr. J. H. Bosch, Ing R. Kamperman, dr. B. Elbers, en de leden van het Dagelijks Bestuur.

Het Bureau

Z. Hottinga-Doornbosch, bureausecretariaat en drs. J. Meijer, documentalist.

Communicatiecommissie

H Slijkhuis, A. Willemsen, W. Kiel, N. Kroon,  J. van Breda, drs. J.J.F. Meijer, dr. B Willemsen en L Willemsen, dhr. A. Bongers

Werkgroep cultuurhistorie

J Koornberg, J. van de Velde, H. Slijkhuis,R. Kamperman, J.O. Tjabringa (adviseur).

Adviseurs

G. J. Blankena, ir. P. Warmerdam, prof. dr. F. Witte.

Contactpersonen

Zuid Veluwe: R. Schaafsma, G. van Laarhoven, M.  Poorthuis, L. Rondeboom, A. Willemsen, W Kiel, G. Herbers
Midden Veluwe: W. Heineman, L. Bakker, J. van Breda, W. van Beek, P. Berends, B. ten Katen, B. van der Saag, H. van Eekelen, R. Lorwa
Noord West Veluwe: P. Pfaff, B. Willemsen,  F.Jansen, R. Janssen, L. Olthuis,  L. van Rootselaar, P. Smits, J. Timmer, W. Timmer, M. de Vos
Noord Oost Veluwe:  D. van Alphen, A. Braakenburg,  B. Beekhuis, B. Bolt, C.  Severins, J. Stegeman ,E. Visser, P. Weisfelt,  B. Wolf, H. Tjabringa, B. Volkers,

Vergaderingen/bijeenkomsten/excursies

Jaarvergadering 2014

De jaarvergadering die opnieuw in de Wenumse Watermolen plaats vond werd ook dit jaar goed bezocht.

Jan van de Velde opende de vergadering. Hij kondigde aan dat een aantal vrijwilligers, die zich jarenlang hebben ingezet voor het kwartaalblad de “Wijerd”, dit jaar hun werkzaamheden beëindigen. Hij attendeerde de aanwezigen op de vernieuwde website, welke nu veel actueel nieuws bevat en de mogelijkheid om Facebook in te kijken zonder zich aan te melden.

Tijdens de officiële vergadering passeerden het  jaarverslag, de jaarrekening  en de begroting voor 2014. Ook nu was iedereen hier tevreden over en de penningmeester werd decharge verleend.

Vervolgens nam Ruud Schaafsma het woord. Hij ging in op een aantal bijzondere cultuurhistorische wetenswaardigheden m.b.t. de molens in de Renkumse en Heelsumse beekdalen. Geïnteresseerden kunnen hierover meer lezen in zijn boek ‘De Renkumse en Heelsumse beekdalen’.

Na de pauze nam Prof. dr. Flip Witte, eco-hydroloog en adviseur van onze Stichting, het woord. Tijdens zijn lezing sprak hij zijn zorgen uit over de verdroging van de Veluwe. Hij vertelde wat de oorzaak hiervan is (vooral verdamping door de bebossing van de Veluwe), en hij schetste aan welke oplossingsrichtingen gedacht kan worden.

Tot slot sloot Jan van de Velde af met een dankwoord aan de sprekers.

Contactpersonenbijeenkomsten en excursies

Zoals u wellicht in de Wijerd heeft kunnen lezen vonden deze ook dit jaar plaats. Bijzonder was dat wij tijdens de laatste contactpersonenbijeenkomst heel wat nieuwe leden konden verwelkomen. Allen mensen die zich voor de beken willen inzetten.

PR beleid    

Communicatiecommissie. 

Dit jaar hebben een aantal belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden op het terrein van de PR.

De communicatiecommissie heeft het afgelopen jaar veel tijd besteed aan een goede afstemming tussen de redactie van de ‘Wijerd, website en facebook, zodat duidelijk is welk artikel voor welke medium geschikt is. In maart kwam een vernieuwde Wijerd uit. Deze is bijzonder enthousiast ontvangen. Uit een enquête onder de lezers/donateurs blijkt dat het kwartaalblad hoog gewaardeerd wordt. Niet alleen door de nieuwe lay out, maar ook de inhoud van het blad scoort hoog.

Nu er een aantal redactieleden van de Wijerd vertrok, is besloten website,  Facebook en Wijerd te integreren en zo kwam er één communicatiecommissie waardoor de verschillende communicatiemiddelen onder  één noemer vallen. De onderlinge afstemming wordt hierdoor makkelijker. Een aantal mensen, waaronder een aantal die gespecialiseerd zijn in PR en communicatie, heeft zich bereid getoond zich voor de  communicatiecommissie in te zetten, zodat er meer ingespeeld kan worden op de ontwikkelingen van deze tijd en het nieuws van het moment.

Contactpersonen

Dit jaar is actie ondernomen om het aantal contactpersonen te vergroten. Via de media is een oproep gedaan om zich hiervoor te melden. Tot onze grote verrassing meldden zich maar liefst 25 personen. Zij willen zich actief gaan inzetten voor de beken. Gezien het aantal personen is er een introductieprogramma opgezet, dat bestond uit twee lesavonden en een excursie langs beken. Eind dit jaar is dit afgerond. Tot in het voorjaar zullen zij nog begeleiding krijgen van de bestaande contactpersonen. Als Bekenstichting zijn we erg blij met dit resultaat. Het maakt het mogelijk meer activiteiten te ontplooien die tot doel hebben de beken onder de aandacht van het publiek te brengen.

 Belangenbehartiging

Ook dit jaar hielden de contactpersonen nauwlettend in de gaten of er ontwikkelingen waren die de beken zouden kunnen schaden. Dit was extra nodig omdat het beekherstelprogramma van Waterschap Vallei en Veluwe in juni afgerond is. Het waterschap ontwikkelt nu nieuw beleid. Daar zij moeten bezuinigen betekent dit dat er voor de beken minder geld beschikbaar is, hetgeen zich onder andere manifesteert in minder onderhoud van de beken.  De voorlichtingsbijeenkomsten hierover zijn door de contactpersonen bezocht en er is gereageerd op de voorlopige plannen van het Waterschap. Het proces van herwaardering van de beken gaat nog in 2015 door. Dan is er ook gelegenheid om formeel te reageren in de vorm van een zienswijze. De Bekenstichting heeft aangegeven bij een aantal beken niet eens te zijn met de lagere waardering ervan. Zo nodig zal de Bekenstichting gebruik maken van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.

Onderzoek

De Bekenstichting onderzoekt momenteel de mogelijkheden cultuurhistorie een volwaardige plek te geven bij de herwaardering van de beken.

In samenwerking met Waterschap Vallei en Veluwe zal er een studie plaatsvinden welke tot doel heeft een beoordelingsysteem op te zetten dat de cultuurhistorische waarde van een sprengenbeek bepaalt. Een beoordelingsysteem om de ecologische waarde van een beek te bepalen bestaat al.

In 2015 zal deze studie plaatsvinden in de vorm van een stage bij het Waterschap Vallei en Veluwe.

Samenwerking met derden

Ook dit jaar is samenwerking gezocht met verschillende instanties. Uiteraard is er regelmatig contact met het Waterschap Vallei  & Veluwe, daar zij verantwoordelijk is voor het onderhoud van de beken. In dit kader  is eveneens goed overleg met Stichting Landschapsbeheer Gelderland.( SLG) In opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe onderzoekt SLG de mogelijkheden onderhoud van beken te laten plaatsvinden door vrijwilligers. Wellicht dat de Bekenstichting hier een rol bij kan spelen. De eerste initiatieven zijn hiervoor genomen.

Dankzij bemiddeling van de Bekenstichting staat er meer water in de Eerbeekse beek. Dit is van belang om de enige oliemolen van Nederland in Eerbeek te kunnen laten draaien.

Evenals vorige jaren zijn de contacten met de diverse overheden, VITENS, Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen ,IVN, KNNV en de verschillende terreinbeherende organisaties gecontinueerd.

Tot slot moet vermeld worden dat  de Bekenstichting voldoet aan de eisen van  een ANBI instelling .Op de website kunt u hier meer over lezen.