Metingen Renkumse beken

Het waterschap Vallei en Veluwe heeft samen met de contactpersoon van de Bekenstichting debietmetingen uitgevoerd in de Renkumse beken. De uitvoering van het project “ontwikkeling waternatuur Renkums beekdal” is namelijk gestart, waardoor er de komende maanden diverse herstelmaatregelen worden uitgevoerd. Ook worden oude, niet goed functionerende debietmeetpunten verwijderd en komt er benedenstrooms één akoestisch debietmeetpunt terug. Om inzicht te verkrijgen in de afvoerverdeling tussen de beken is een nulmeting verricht. Hierbij is gebruik gemaakt van een akoestische stroomsnelheidsmeter van het waterschap waarbij de afvoer met de Velocity- Area methode is bepaald.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Johan de Putter, contactpersoon Renkums beken: 06-46550878.