Najaarsexcursie over Beekherstel in Apeldoorn

Najaarsexcursie Donateurs Bekenstichting 10 oktober 2015

Onderwerp: Beekherstel Apeldoorn

Locatie:
Wijkcentrum Orca
Germanenlaan 360
7312 JJ Apeldoorn

Programma:
13.15 u Inloop met koffie, thee.
13.30 u Welkomstwoord namens de Bekenstichting
13.35 u Waterplan Apeldoorn en realisatie beekherstel door gemeente Apeldoorn
14.45 u Start excursie 1ste groep
15.00 u Start excursie 2e groep
ca. 17.00 u Einde

Gedurende de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw verdwenen de sprengen en beken in het bebouwde gebied van Apeldoorn uit beeld. De belangrijkste reden daarvoor was het ondergronds leiden van deze waterlopen. De oorzaak daarvoor was met name het gebruik als ‘open riool’ ervan door diverse industrieën aan de rand van de bebouwde kom.

Door de bewustwording van het belang van een schoner milieu bij alle partijen is de waterkwaliteit sinds die periode aanzienlijk verbeterd en is aan het begin van deze eeuw het besef ontstaan dat dit geen recht deed aan de unieke situatie van Apeldoorn waar zoveel historie bestaat rond deze waterlopen.

De gemeente ging aan de slag en maakte in samenwerking met het waterschap het Waterplan Apeldoorn. Eind 2005 is dit plan vastgesteld door de besturen van waterschap Veluwe en gemeente Apeldoorn. Een belangrijk onderdeel hiervan is het besluit om beekherstel in de stad Apeldoorn in te zetten voor een meervoudige doelstelling. In beekzones wordt ruimte gecreëerd voor overtollig grondwater, voor regenwater, ecologie, cultuurhistorie en recreatie. Daarnaast zullen de beekzones in belangrijke mate bijdragen aan de ruimtelijke identiteit van Apeldoorn.

De opgave is het herstel van 14 beken in Apeldoorn met een totale lengte van 40 km. Deze ambitie is omarmd door provincie Gelderland en in het derde waterhuishoudingsplan van de provincie opgenomen als sleutelproject.

Langzamerhand worden de resultaten van dit plan zichtbaar en tijdens de excursie kunt u dit zelf ervaren.

We brengen achtereenvolgens een bezoek aan delen van:

  • – de Orderbeek
  • – de Beek in het Orderveen
  • – de Eendrachtspreng
  • – de Ugchelse beek
  • – de Winkewijert
  • – de Grift

Parkeren:
Aan voor- en achterzijde Wijkcentrum

Opgave kan via info@sprengenbeken.nl tot 8 oktober

(Er kunnen maximaal 45 personen deelnemen)