Nieuw ABC van het Waterschap

In de afgelopen jaren heeft ons Waterschap Vallei&Veluwe (WSV&V) opnieuw nagedacht over het onderhoud van de fraaie beken op de Veluwe. Zij gaan het aanpassen en willen hierop bezuinigen. Dat noemen ze: ‘nieuw-abc’. Ik wil u op de hoogte brengen van de stand van zaken.

Eerst iets over de geschiedenis van het nieuw-abc bij het gefuseerde Waterschap:

logo waterschap vallei en veluweHet Waterschap Vallei & Veluwe is bezig om haar beleid voor het onderhoud van sloten, beken en andere watergangen op één lijn te brengen. De belangrijkste verandering is de nieuwe indeling van al het water in categorieën a, b of c.

De categorie bepaalt wie het water moet onderhouden, het waterschap of de aanliggende eigenaar. zie hier de uitleg van het Waterschap.

Nadat het interne proces van beoordeling bij WSV&V was afgerond, zijn in het afgelopen half jaar de conceptkaarten (95%-versies) van de Rayons Zuid (voor de zomer), Noord (september/oktober) en Oost (eind november 2014) op de site van het Waterschap beschikbaar gekomen (het zogenoemde nieuw-abc).

Per Rayon zijn 5 inloopmiddagen geweest. De laatste op 2 december 2014 in Eerbeek. De resultaten van het interne beoordelingsproces bij het Waterschap zijn toen in de vorm van kaarten van de Veluwe zichtbaar geworden. De overwegingen van WSV&V in dat proces om tot déze categorisering te komen kunnen er echter niet van worden afgelezen.

Er is van deze inloopmiddagen veel gebruik gemaakt. Ook de contactpersonen van de Bekenstichting bezochten deze middagen om zich te oriënteren op de consequenties voor “hun“ beken.

Reactie van de Bekenstichting:

logo bekenstichtingDe Bekenstichting constateert dat uiteindelijk, in het huidige voorstel, voor veruit de meeste sprengen en beken de situatie onveranderd blijft; dat wil zeggen dat de a-status (dat is de hoogste status; waarin WSV&V voor zorgvuldig onderhoud zorgt JvdV) wordt gehandhaafd. Dit op basis van ecologische en/of cultuurhistorische en/of andere overwegingen.  Dit strookt met de verwachtingen die door mij eerder zijn uitgesproken in De Wijerd 2014-02 en hier.

Toch zijn er ook hotspots.

Hotspots

Toch zijn er een aantal aandachtspunten rondom de afwaardering van a-water-gangen, welke door de Bekenstichting op 3 december als Hot-spots bij Waterschap WSV&V naar voren werden gebracht. Het betreft de afwaarderingen van:

  1. Deel van het sprengenstelsel van Molecatensebeek (Hattem), waardoor het cultuurhistorisch waardevol ensemble wordt aangetast.
  2. Bovenloop Nederwoudse Beek (Barneveld), een stuk waar door het waterschap veel investeringen zijn gedaan en is her-ingericht.
  3. Westelijkse sprengen Hierdensebeek (Ermelo), waardoor aantasting ensemble.
  4. Sprengenstelsel  Volenbeek (Groevenbeek) en Schoonderbeek (Putten). Dit cultuurhistorisch waardevol sprengenstelsel verdwijnt nu helemaal van zogenaamde de a-legger. (Dit is een systeem van ons Waterschap Vallei & Veluwe WSV&V om de categorisering van watergangen vast te leggen. JvdV)

Reacties van anderen:

De Stichting voor Natuur- en Milieubescherming Putten en het Puttens Historisch Genootschap hebben in een brief van 1 december 2014 aan het Bestuur van het Waterschap V&V hun ernstige bezorgdheid uitgesproken over zowel de huidige toestand van de sprengenbeken in Putten als de voorgenomen herziening van de status van de watergangen na 2017 waarbij de Volenbeek en de Schoonderbeek van a- naar c- watergangen worden gedegradeerd. Citaat: “Deze sprengenbeken zijn echter voor onze Gemeente Putten zowel cultuurhistorisch als ecologisch van groot belang en vormen een onmisbare schakel in ons landschap.”

Ook een inwoner van Putten en tevens donateur van de Bekenstichting zond het bestuur van de Bekenstichting een brief met als onderwerp: “Bezorgdheid over de Puttense sprengenbeken.” We hebben met hem gesproken en overlegd.

WSV&V liet ons op 5 december 2014 weten:

Ten aanzien van  het Puttense Bekenstelsel gaat er nog nader overleg en afstemming plaatsvinden tussen het waterschap en de overige betrokken partijen. Het waterschap neemt hierin het initiatief.

Procesafspraken met betrekking tot de Hot-spots:

Met het Waterschap hebben we op 3 december 2014 afgesproken:

  1. Waterschap stuurt de Bekenstichting de onderbouwing (motivatie uit de interne beoordeling) die heeft geleid tot afwaardering van onder 1 t/m 4 genoemde beektrajecten.
  2. Bekenstichting stuurt aan het Waterschap haar voorlopige onderbouwing/motivatie om deze zelfde beektrajecten op de a-legger te houden.
  3. De Nederwoudse Beek heeft bij 1. en 2. prioriteit omdat deze, als onderdeel van de Gelderse Vallei, op 17 januari  2015 in de inspraak gaat.

Ik heb in bovenstaande tekst gebruik gemaakt van het concept-verslag door het Waterschap Vallei & Veluwe WSV&V van ons overleg op 3 december 2014.

Met vriendelijke groet

Jan van de Velde, voorzitter Bekenstichting, 8 december 2014