Notulen jaarvergadering Bekenstichting

logo_zw

De jaarvergadering in de Wenumse molen op 26 maart 2015 weer goed bezocht. De donateurs namen voor de vergadering de gelegenheid om onder het genot van koffie met koek bij te praten.

Om acht uur opende Jan van de Velde, voorzitter van de Bekenstichting het officiële gedeelte.

Jaarverslag en jaarrekening passeerden de revue. Ook dit jaar waren hier weinig op-  of aanmerkingen over. De belangrijkste ontwikkelingen het afgelopen jaar zijn wel de grote aanwas aan contactpersonen en het volwaardig functioneren van de PR commissie en de commissie cultuurhistorie. Vorig jaar verkeerden zij in een startfase maar nu draaien zij op volle toeren. Dick Wouda presenteerde voor de laatste keer de jaarrekening. Ondanks de hogere kosten van de Wijerd en de kosten gemoeid met de lustrumviering eindigde ook dit jaar de jaarrekening met een klein nadelig saldo. Ruud Lorwa complimenteerde de penningmeester met de overzichtelijke boekhouding en de penningmeester werd decharge verleend. Na 10 jaar treedt Dick Wouda  af als penningmeester. Jan van de Velde dankte hem hartelijk voor zijn inspanningen en voor de perfecte boekhouding de afgelopen jaren. Ook Bernard en Liesbeth Willemsen stoppen met hun werkzaamheden als redactie voor de Wijerd. Ook zij werden bedankt voor de vele uren die zij gestoken hebben om ervoor te zorgen dat er telkens opnieuw weer een Wijerd werd gemaakt van een kwalitatief hoog niveau.

Een aantal onderwerpen passeerden de revue.

Zo  is ervoor gekozen om het jaarverslag en de jaarrekening niet meer in de Wijerd te plaatsen, zodat er meer ruimte is voor boeiende artikelen. Op de website staan zij wel.

Jan noemde  het beekherstelprogramma dat is  afgerond. Dit betekent niet dat er geen aandacht meer voor de beken moet zijn. Een aantal is nog niet opgeknapt. Daarbij is voortdurende aandacht voor onderhoud en herstel van de beken nodig

Ook vroeg hij aandacht voor het Water Beheer Programma van het Waterschap Vallei en Veluwe. Momenteel ligt dit ter inzage en is er gelegenheid hierop te reageren.

Na dit officiële gedeelte was de eerste spreker aan het woord. Beerd Volkers is moleneigenaar van de “molen van Volkers”. Hij sprak over de restauratie van zijn watermolen, waarbij het waterrad van cruciaal belang is . In een boeiend verhaal vertelde hij over de geschiedenis van het waterrad. Hij zette uiteen waarom er niet gekozen is voor een turbine maar voor een eigentijds aerodynamisch waterrad. Het blijkt dat een turbine alleen rendement oplevert wanneer er veel water is. Wanneer dat niet het geval is, heeft het ook geen rendement. Dit i.t.t. een waterrad, dat ook bij weinig water nog rendement levert. Daarbij zijn er nog meer voordelen zoals geringe ingreep in het landschap, lagere kosten en makkelijk te realiseren.

Interessant om te horen was dat op Europees niveau men overweegt om meer gebruik te maken van de  (groene)energie, die watermolens tegen relatief lage kosten leveren.

Na de pauze nam Arjan Vriend, directeur van Stichting Landschapsbeheer Gelderland, het woord. Deze Stichting zet zich in voor het Gelderse cultuurlandschap. Daarbij staan begrippen als streekeigen en beleving centraal. Dit doet zij door vrijwilligers te ondersteunen in hun werkzaamheden. Momenteel onderhouden 7500 vrijwilligers in 242 groepen 20 % van de landschapselementen. Zo zijn er groepen, die wilgen knotten, hoogstamboomgaarden onderhouden, klompenpaden aanleggen etc.

Het waterschap Vallei en Veluwe heeft de Stichting Landschapsbeheer Gelderland gevraagd behulpzaam te zijn bij het ontwikkelen van vrijwilligersbeleid waaronder het opzetten  van vrijwilligersgroepen  voor onderhoud van de beken. In Renkum en Ugchelen functioneert zo’n vrijwilligersgroep al jaren. Momenteel zijn er initiatieven ook in Eerbeek een vrijwilligersgroep op te zetten. De Bekenstichting kan hierbij rekenen op de ondersteuning van Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Niet alleen bij de uitvoering van de werkzaamheden, maar ook bij het werven van vrijwilligers.

De voorzitter bedankte beide sprekers voor hun waardevolle bijdrage.

De vergadering werd gesloten. Dit betekende niet dat de aanwezigen vertrokken. Er werd nog geruime tijd geanimeerd nagepraat.

Maria Bruggink
Secretaris