Over beken…

Een beek is klein, stromend, ondiep water. Een beek zonder water is geen beek en dat water moet stromen.

De beken op de Veluwe zijn lang geleden aangelegd. Sommige dateren al uit de 15e eeuw. Het zijn monumenten. Ze hebben een grote cultuurhistorische waarde en dienen behouden te blijven.

De sprengenbeken zijn aangelegd om watermolens van voldoende waterkracht te voorzien. Die watermolens (en watermolenplaatsten) zijn monumenten in en te samen met hun ensembles *).

De molenbiotoop-verordening zegt dat er ook nu voldoende water naar watermolens moet kunnen stromen. En dat men moet nalaten dat te beperken en/of te verhinderen.

Ook voor beken geldt het vereveningsprincipe à wordt er een beek verondiept (zo blijft er water in stromen) dan moet er een andere beek gegraven worden als compensatie ofwel verevening.

De beken vormen in hun ensembles bijna altijd interessante -en soms unieke- ecologische objecten. Brongemeenschappen dienen door middel van zorgvuldig en uitgekiend onderhoud tot bloei te worden gebracht. Het handmatige onderhoud moet hierop per beekdeel worden toegespitst.

Beken dragen bij aan de huidige economie doordat ze toeristen en recreanten intrigeren.-

Jan van de Velde

Monumenten zijn volgens de monumentenwet uit 1988:

1. vervaardigde zaken welke van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde;

2. terreinen welke van algemeen belang zijn wegens daar aanwezige zaken als bedoeld onder 1;


*)  Een ensemble is een bijeenpassend geheel. Het gaat hier om de watermolenplaatsen, de toeleidende sprengenbeken, hun landschappelijk inbedding, etc.