Overzicht artikelen Waterbeheer

De Veluwe als een bron van veilig drinkwater

In een artikel ‘De Veluwe als een bron van veilig drinkwater’ gaat ir J.H.A. Driessen van Vitens NV ook in op de grondwaterbalans. Op grond van een studie uit 2002 van Adviesbureau Tauw, uitgaande van het middenscenario, is de conclusie dat door de klimaatverandering de afvoer door sprengen en beken in de toekomst zal toenemen.
(lees meer : De Wijerd jrg 28 nr.4, blz.85 e.v. [525 KB] )

Een reactie op voorgaand artikel

Erik Querner is daar echter niet zo zeker van. De scenario’s van 2002 zijn achterhaald door nieuwe uit 2006. De vier nieuwe scenario’s kunnen alle werkelijkheid worden. Maar welke het meest waarschijnlijk is, kan niet worden aangegeven. Twee daarvan leiden tot de mogelijkheid dat beken veel minder water zullen afvoeren en zelfs droog komen te staan.
(lees meer: De Wijerd jrg 29 nr. 1, blz. 16 e.v. [595 KB] )

Worden de sprengenbeken bedreigd?

In het artikel ‘Worden de sprengenbeken bedreigd?’ schrijft Peter Stork dat veel aspecten een rol spelen bij het grondwaterbeheer van de Veluwe. Daaronder ook een goed functioneren van de unieke sprengenstelsels en het behoud van natuur- en cultuurhistorische waarden daarvan. Hij bepleit een goede afstemming van waterbeheer, natuurbehartiging en cultuurhistorie. Sprengenbeken met sprengkoppen en wallen langs uitgegraven dalen en opgeleide trajecten zouden wettelijk beschermd moeten zijn.
(lees meer: De Wijerd jrg 29 nr. 1, blz. 19 e.v. [417 KB] )

Sprengenbeken dempen? – Blijf goed opletten !!

Lokaal waterbeheer was aan de orde bij Waterschap Veluwe. Ten gunste van natte natuur in de omgeving zouden op sommige plaatsen sprengenbeken gedempt moeten kunnen worden. Alsof sprengenbeken oorzaak van verdroging zijn en daarmee een bedreiging van natte natuur in de omgeving. Als lid van het algemeen bestuur van het waterschap heeft Jan Aalbers zich hiertegen verzet en met succes!
(lees meer: De Wijerd jrg 29 nr. 1, blz. 21 e.v. [474 KB] )

Onderzoek naar grondwaterstromingen

Door de gemeente Renkum wordt een actief beleid gevoerd op het gebied van water. In het kader van het Programma Water van de Gemeente Renkum is een rapport verschenen over het eerste stadium van het project ‘Bescherming grondwaterstromingen’. Dit artikel van Ruud Schaafsma is een samenvatting van het rapport en een beschrijving van de verdere aanpak van het project.
(lees meer: De Wijerd jrg 32 nr. 1, blz. 17 e.v. [94 KB]