Septembernummer van de Wijerd is uit!

Het huisorgaan van de stichting tot behoud van de Veluwse sprengen en beken, de Wijerd,  is geheel vernieuwd.

Het septembernummer bevat weer verschillende interessante artikelen.

Zo gaat voorzitter Jan van de Velde in op het onstaan van de sprengen en vraagt aandacht voor het feit, dat sprengen zijn gegraven en niet meanderen. Dit is van belang omdat de huidige waterbeheerders de neiging hebben om de sprengenbeken te laten meanderen en verondiepen. Leendert de Boer sluit zijn driedelige, rijkgeïllustreerde  serie over de Nijkerkse waterlopen af met een betoog, dat het water van de Breede Beek door de aanleg van de waterleiding minder belangrijk werd voor Nijkerk en gaat in op de ontginning van de woeste gronden in het begin van de twintigste eeuw. Hier kunt u dit artikel lezen.

Henri Slijkhuis neemt ons mee naar de Horsthoekerbeken op de grens van Epe en Heerde en beschrijft de cultuurhistorische objecten, die we tegenkomen als we een wandeling langs deze drie beken maken. Deze wandeling staat beschreven in de door de Bekenstichting uitgegeven boekje  “Te voet langs stromend water, deel 1”. Dit boekje is te bestellen bij het secretariaat van de Bekenstichting.

Henri gaat in een andere bijdrage in op Landgoed Tongeren. Het artikel is ontstaan uit een interview met directeur Charlotte Rauwenhoff en beschrijft de plannen van het landgoed om het heden en het verleden met elkaar te verbinden. Het waterbeheer op het landgoed staat centraal.

‘De verdroging van de Veluwe gaat onverkort door. Extrapoleer je dit naar de toekomst, dan is dat dramatisch voor de kwelnatuur en de beken langs de randen van de Veluwe.’ Dat zegt Flip Witte, onderzoeker bij KWR Watercycle Research Institute en bijzonder hoogleraar bij de Vrije Universiteit. Hij pleit voor een bevriezing van de huidige situatie, zodat de grondwaterstand in ieder geval niet nog verder daalt. In een artikel van Ria Dubbeldam, dat met toestemming is overgenomen uit De nieuwe Veluwe komt Flip Witte uitgebreid over de verdrogingsproblematiek aan het woord.

In de serie “oral history” van Wiebe Kiel en Jacques Meijer komt Peter Stork aan het woord. Peter was in periode 2000-2007 secretaris van de Bekenstichting en is een deskundige op het terrein van de plattelandsgeschiedenis.

Het nummer wordt afgesloten met mededelingen en de agenda voor de komende maanden.

U kunt het nummer opvragen bij het secretariaat van de stichting. Het mailadres is info@sprengenbeken.nl ; telefoonnummer 0578-631459