Jaarvergadering 30 maart 2017

Op 30 maart houdt de Bekenstichting haar openbare jaarvergadering. De vergadering is in de Wenumse Watermolen, Oude Zwolseweg 164, Wenum. De vergadering beint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur ontvangst met koffie.

De agenda is als volgt:

  1. Opening/mededelingen door de voorzitter ( Jan van de Velde)
    Jaarverslagen secretarieel en financieel en verslag Kascommissie.
    Gelegenheid tot vragen stellen n.a.v. de bovenstaande onderwerpen
  2. Lezing Charlotte Witte (meer informatie zie onder)
  3. — pauze —
  4. Lezing Judith Westveer – Leuvenumse Beek (meer informatie zie onder)
  5. Afsluiting

De jaarverslagen secretarieel en financieel zijn te downloaden op de site en zullen ook ter inzage liggen in de Wenumse Watermolen. Zie hier voor de jaarstukken.

Routebeschrijving: 
Vanaf Vaassen: richting Apeldoorn (dorpenweg). Na de Haere (woonwagencentrum) linksaf de Nieuwe Molenweg of de Ramsbrugweg inrijden. De eerste kruising is die met de Oude Zwolseweg. Hier rechtsaf richting Wenum. Na de brug ligt links de Watermolen.
Vanaf Apeldoorn: richting Vaassen (dorpenweg). Na het Van Haeftenpark rechtsaf de Oude Zwolseweg inrijden. In een ruime bocht in Wenum linksaf richting Vaassen. Na ca. 100 m. (en voor de brug) ligt rechts de Watermolen.

Er is een ruime parkeerplaats achter de molen, te bereiken via de Astaweg.

Inhoud Lezingen:

De Bekenstichting werkt op de gehele Veluwe. Een zanderig heuvellandschap met daarin kleine waterstromen; de beken. Charlotte Witte heeft onderzoek gedaan naar stuifzandbestrijding op de Veluwe in het verre verleden. Stuifzand raakt indirect aan beken.  Charlotte is in archieven af en toe wat tegengekomen over beken die dichtstoven met zand, daar gaat ze kort wat over vertellen. Ook laat ze ons kennismaken met de fysische geografie (hoe ontstonden de zanden, waarom liggen ze waar ze liggen e.d.). In haar scriptie heeft ze vooral gefocust op de bestrijding van de zanden door de provincie enerzijds en de lokale markegenootschappen anderzijds. Over de methodes die ze gebruikten en de frictie die er tussen hen ontstond. Nu werken we in waterpartnerschap. Wellicht kunnen we leren van de oplossingen die de partijen in het verleden (1500…1884) kozen… Lees hier meer. 

Judith Westveer

Judith Westveer bij de Leuvenumse Beek

De lezing van Judith Westveer gaat in op de de dispersie en kolonisatie van macrofauna na beekherstelmaatregelen.
Nederlandse laaglandbeken zijn dynamische waterlichamen die veel verschillende omstandigheden te verduren krijgen zoals droogte, piekafvoeren en hoge ladingen nutriënten uit afvalwater. Aquatische macrofauna, de inwoners van deze laaglandbeken, zullen zich moeten verspreiden naar andere delen van de beek wanneer de omstandigheden ongunstig zijn. De verspreidingscapaciteit van elke soort is afhankelijk van specifieke eigenschappen, zoals vleugels of zwemharen. Maar het blijkt dat niet elke soort met vleugels of zwemharen de weg weet te vinden naar nieuwe beektrajecten. Het is dus niet bekend welke eigenschappen, of combinatie van eigenschappen, nou echt een sleutelrol hebben in een succesvolle verspreiding en de daaropvolgende kolonisatie. De resultaten uit een langdurige veldstudie, waarin we drie gerestaureerde stukken van de Leuvenumse beek hebben gemonitord, zullen gepresenteerd worden. Door te weten welke eigenschappen leiden tot een succesvolle verspreiding en welke eigenschappen juist niet voordelig zijn tijdens verspreiding/kolonisatie kunnen we beekherstelmaatregelen optimaliseren en verwachtingen van beekrestauratie bijstellen.

Hernieuwbare energie: nieuwe kansen voor het waterrad, ook in Heerde?

Bij de zoektocht naar de mogelijkheden tot het herstel van het waterrad van de Molen van Heerde komt Beerd Volkers tot een verrassende ontdekking.

De bijna verloren gegane techniek van de watermolens krijgt in Europa een come-back! Niet om graan te malen maar om groene stroom op te wekken. In Duitsland zijn reeds 25.000 geschikte locaties benoemd. Het oude waterrad heeft namelijk een aantal eigenschappen die het uitermate geschikt maken voor waterlopen met beperkte afvoer en geringe val hoogte. Kan er op de Veluwe ook sprake zijn van een comeback?

Het Waterrad van de toekomst wekt groene stroom op.

Het Waterrad van de toekomst wekt groene stroom op.

U bent van harte uitgenodigd kennis te nemen van deze ontwikkelingen tijdens de openbare jaarvergadering van de Stichting tot behoud van de Veluwse Sprengen en Beken in de Wenumsewatermolen op 26 maart 2015.