Heide Renderklippen in mei weer als vanouds

In de Stentor van 9 april 2015 stond het volgende artikel waarin men ingaat op de werkzaamheden van Vitens in het kader van de infiltratie van toegepast water uit de beken (Grift en Klaarbeek). De Voorjaarsexcursie van zaterdag 25 april 2015 is in het gebied Vossenbroek waar Vitens nu het  bezinkbekken aan het realiseren is. De aanleg van de transportleiding van het water t.b.v. de infiltratie, zoals in dit artikel beschreven, is in volle gang.

———————

Er is al veel over gezegd en geschreven, maar toch is de schrik bij veel mensen groot, wan­neer zij deze dagen de Renderklip­pen nabij de Schaapskooi Epe/Heerde bezoeken. Plastic en grote buizen bepalen het beeld in het natuurgebied. Zoals vaker met verbouwingen en vernieuwingen het geval is: om iets mooier en beter te maken, wordt het eerst even afzichtelijk. Op de Renderklippen is het niet anders: de wandelroutes zien er tijdelijk uit alsof ze binnenkort van een asfaltlaag worden voor­zien. Maar niets is minder waar.

Gelukkig. De buizen en het plas­tic dienen een nobel doel: het Ve­luwse water-infiltratieproject. De komende weken wordt over een lengte van in totaal negen kilome­ter een buizensysteem aangelegd, dat water vanuit de stroom de Grift en de Klaarbeek naar de in­filtratievijver nabij de Herten­kamp aan de Dellenweg transpor­teert. Daarmee hoopt waterprovi­der Vitens te bewerkstelligen dat er binnenkort amper tot geen wa­ter meer wordt onttrokken aan het grondwater van dit deel van de Veluwe. Jolijn van Engelen­burg van Vitens verduidelijkt: „Het Veluwse water is zo schoon en er is meer dan voldoende be­schikbaar voor de watervoorzie­ning in deze regio. Mede doordat bijvoorbeeld de Grift ook hele­maal is gesaneerd de afgelopen ja­ren. Door dat water van de Grift en de Klaarbeek te gebruiken, hoe­ven we geen grondwater meer aan de bodem te onttrekken voor het drinkwater.”

Een plastic afscheiding moet voorkomen dat amfibieën in de te graven geulen vallen. (foto Hans van de Vlekkert)

Een plastic afscheiding moet voorkomen dat amfibieën in de te graven geulen vallen. (foto Hans van de Vlekkert)

Vanaf het ‘innamepunt’ aan de Vossenbroekweg wordt het water van de beekjes naar de infiltratie­vijver bij de ‘zandbult’ gepompt, en vandaar uit gaat het water naar het ultramoderne pompstation aan De Meent in Epe. Het ‘trans­porttraject’ van de Vossenbroek­weg naar de infiltratievijver wordt nu aangelegd. Grote buizen gaan daartoe een meter of twee de grond in. Van Engelenburg: „Het lijkt heel ingrijpend, maar over een paar weken zie je er niets meer van. Er wordt een sleuf gegraven, buizen erin, zand er weer over. De natuurlijke omge­ving is in no-time weer als van­ouds.” De plastic afrastering is vol­gens Van Engelenburg geplaatst in het kader van de flora- en fau­nabescherming. „Het is amfibie­werend folie. Het voorkomt dat padden en reptielen in het werk­terrein terecht komen.”