Terugblik op de Jaarvergadering 2012

Op 29 maart 2012 hebben we onze jaarvergadering in Wenum gehouden.
We hoorden over de integrale aanpak van een fraai ensemble van sprengen, beken, watermolens + het omringende landschap.

Aan de oostflank van het Veluwemassief, op de overgang naar de IJsselvallei, ligt namelijk een gebied met vele gebiedsontwikkelingsopgaven, vooral in de sfeer van ecologie en waterbeheer,maar ook opgaven voor functieverandering zoals de stichting van nieuwe landgoederen en het hergebruik van gebouwen.

Dit is een gebied met hoge cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten, een historisch industrieel landschap van watermolens, vervlochten in een oud enkenlandschap. Behoud en versterking c.q. verbetering van deze kwaliteiten is een doel op zowel landelijk als op provinciaal en lokaal niveau. Ook onze Bekenstichting zet zich hiervoor in. Onze ambitie is het om een bescheiden doch stimulerende rol te spelen bij gebiedsontwikkeling en/of gebiedsaanpassing.

Vanuit de praktijkstudie met de intrigerende titel “Van Sprengkop tot Konigswiel” werd destijds geconcludeerd dat hierbij een integrale aanpak nodig is en dat er ook een duidelijke regie nodig is. Onze Provincie wil die regie nemen wanneer er provinciale opgaven aan de orde zijn. Zo deden ze dat bij de Wisselse Poort.
In dat kader zijn er cultuurhistorische kansenkaarten opgesteld. Hierin worden de kansen geschetst voor meekoppeling van cultuurhistorie in de integrale opgaven voor de Wisselse Poort, in het bijzonder voor de deelgebieden Tongeren-Wissel en Zuuk-Grift.
Op onze jaarvergadering lichtten de heren P. Thissen van Provincie Gelderland, A. Haartsen van Lantschap adviesbureau voor landschap en cultuurhistorie en K.J. Wardenaar van Vista landschapsarchitectuur en stedenbouw hun doelstelling voor de kansenkaarten, de gekozen aanpak, hun rol, conclusies en de te bereiken resultaten toe.

Rapport Wisselse Poort: wisselsepoortjuni2011.pdf [10.463 KB] In opdracht van de Provincie Gelderland uitgevoerd door Vista en Lantschap