Toerisme en Recreatie op de Veluwe

Van de Voorzitter

(Verschenen in de Wijerd van september 2016)
Om de beken onder de aandacht te brengen van de vele bezoekers aan de Veluwe én onder de aandacht van haar bewoners ondernemen we allerlei activiteiten. We participeren onder andere in het programma Veluws Erfgoed beleven wat getrokken wordt door de Gemeenten Ede, Apeldoorn en de Provincie Gelderland. Onze fraaie Beken leveren namelijk een wezenlijke bijdrage aan het plezier van de bezoekers aan de Veluwe. Mede daarom moeten ze mijns inziens behouden blijven en hersteld worden. Hun omgeving kan bovendien altijd nog verbeterd worden. Om dit te bereiken hebben we een levendige stichting nodig.

Een levendige bekenstichting
Een aantal leden van het Bestuur heeft eind juni 2016 gesproken over dat verlevendigen van de Bekenstichting. Er waren allerlei aanleidingen om dit onderwerp te bediscussiëren en praktische vernieuwingen te bedenken. De Bekenstichting staat nog steeds voor het Behoud, het Herstel en de Verbetering van de Veluwse Sprengen en Beken in hun ensembles. Artikel 2 van onze statuten.

Wij trachten voortdurend onze vele betrokken vrijwilligers vanuit hun specifieke bekwaamheden met plezier hunwerk te laten doen. Het Bestuur waardeert de inzet van vrijwilligers zeer. Nieuwe vrijwilligers zijn steeds van harte welkom. Onze omgeving is, sinds onze strategische discussie van een vijftal jaren geleden, niet wezenlijk veranderd. Inmiddels is het beekherstelprogramma in 2014 afgesloten en daarmee is de rol van de Provincie beperkter. Wij blijven ons inzetten voor de sprengen en beken op de héle Veluwe, ondanks de enorme geografische gespreidheid
van onze activiteiten die daarmee samenhangt. Wij (contactpersonen, leden van werkgroepen, adviseurs en Bestuur) ontmoeten elkaar zelden. Dat vereist een zorgvuldige hoogwaardige communicatie waarbij we ons bewust zijn van bijvoorbeeld de beperkingen van mailverkeer om genuanceerd te communiceren.

Vooralsnog gaat het bestuur van de Bekenstichting de komende anderhalf jaar zich vooral richten op de onderlinge communicatie. De stichting kent namelijk naast het bestuur een aantal werkgroepen (commissies) op de gebieden Hydrologie, Contactpersonen, Communicatie, Cultuurhistorie en Ecologie.

Teneinde de huidige communicatie beter te laten verlopen en te waarborgen, wordt er de komende tijd gewerkt aan een plan van aanpak en een organogram. Op woensdagavond 14 september 2016 hebben we het conceptplan van aanpak en het organogram ter goedkeuring presenteren aan een aantal betrokkenen en hen vervolgens om voortdurende ondersteuning vragen. Het stroomt uiteindelijk niet vanzelf…

Veluwe, 3 augustus 2016
Jan van de Velde