Werkzaamheden reconstructie Eerbeekse beek fase 3

In opdracht van het Waterschap Vallei en Veluwe is de aannemer Klaar baggerwerken momenteel bezig Reconstructie Eerbeekse Beek fase 3 02met de reconstructie van de Eerbeekser beekfase 3. Dat is het traject vanaf de papierfabriek Coldenhove, langs de Boshoffweg, langs het zwembad en via het bedrijfsterrein van Stork Veco BV, langs de achtertuinen van de woningen aan de Karel van Gelreweg tot aan de Hardewijkerweg. Oorspronkelijk zou het werk in 12 weken moeten worden gerealiseerd, maar de situatie is al zover gevorderd, dat voor kerst circa 80% van het werk klaar is. Ingenieursbureau Tauw uit Deventer begeleidt de uitvoering van de werkzaamheden.

In het kort komt het er op neer dat de beek wordt schoongemaakt en opnieuw wordReconstructie Eerbeekse Beek fase 3 03t geprofileerd. Hiertoe zijn op een aantal plaatsen bomen en struiken verwijderd om de toegankelijkheid van materieel te realiseren. De bodem en taluds zijn bekleed met een laag leem om wegzakken van het beekwater te voorkomen. Dat is niet altijd eenvoudig met de steile taluds. Ook is op aangeven van het waterschap een laag grint aangebracht op de bodem van de beek. Op sommige delen wordt een beschoeiing aangebracht, waarachter eveneens leem wordt verwerkt. Het inbrengen van de beschoeiingpalen wordt bemoeilijkt door het aanwezig zijn van grintlagen in de bodem. Tijdens de werkzaamheden kwam men in het traject een onverwachte verontreiniging van huisbrandolie tegen, welke is gesaneerd. De beek loopt deels door een duiker onder het fabrieksterrein van Stork Veco BV door. Deze duiker is schoongemaakt. Als het werk gereed is worden delen langs het traject nog herplant.

De foto’s geven een beeld van de werkzaamheden.

Wiebe Kiel