Waterschap wil in gesprek met Bekenstichting

Ons waterschap Vallei en Veluwe (WSVV) heeft op 30 september een Waterbeheerprogramma 2016-2021 vastgesteld. Het concept van dat programma, het zogenaamde ontwerp, kwam begin dit jaar naar buiten. Wij hebben begin april daarop uitgebreid en onderbouwd in een zienswijze gereageerd.

Deze week kregen wij van ons WSVV een brief met hun verheugende reactie op onze zienswijze:  Zij zijn namelijk blij met ons aanbod tot samenwerking en gaan graag met ons in gesprek. Zij zullen ons betrekken bij restopgave-projecten als zij hiermee van start gaan.

Ook het waterschap vindt de cultuurhistorische waarden van beken en sprengen een belangrijk onderwerp.

Tot slot schrijven zij (WSVV) in hun brief:

“U sluit uw reactie af met de constatering dat de bijzondere waarde van sprengenbeken niet specifiek worden genoemd in het waterbeheerprogramma. Uw constatering is correct, wij hebben de spregenbeken inderdaad niet specifiek benoemd. Wel hebben de sprengenbeken zeker aandacht binnen bredere beleidsvelden vanuit cultuurhistorie en natuurwaarde. Wij zetten ons in om de huidige waarden te bewaren en willen kansen voor verbetering benutten.”

Veluwe, zaterdag 17 oktober 2015

met vriendelijke groet,
Jan van de Velde