Werkplan 2016 bekenstichting

WERKPLAN 2016 BEKENSTICHTING

PRIORITEITENLIJST:
1)  STRUCTURERING COMMUNICATIE COMMISSIE
2)  HYDROLOGIE
3)  PROFESSIONALISERING BELEID BEÏNVLOEDING EXTERN
4)  BELEID BEÏNVLOEDING INTERN
5)  WERVEN DONATEURS
6)  FONDSENWERVING
7)  VOOR 2016 BEEKENSEMBLES met Putten, Zuuk, Heveadorp/Doorwerth
punten 1 t/m 4 direct aanpakken

Hieronder volgen kort de onderwerpen waaraan  de Bekenstichting in 2016 bij voorkeur aandacht wil besteden.

1.   Het structureren van de PR en communicatie commissie.

2.   Het vormen van een werkgroep hydrologie met een duidelijke taakomschrijving.

3.   Beleid beïnvloeding Extern. Een van de aandachtspunten hierbij is ervoor te zorgen
      dat de cultuurhistorische waarde van de beken meegenomen gaat worden in de beoordeling
      van de waarde van de beek in relatie tot het te voeren onderhoud.

4.   Beleidsbeïnvloeding Intern. Het begeleiden van de contactpersonen en
      het gerichter gebruik maken van de kennis en kunde van de contactpersonen.
      Gedacht wordt aan een aparte werkgroep, waar een lid van de communicatiecommissie en
      een lid van het DB in zit, die hiervoor een plan van aanpak schrijft met concrete
      doelstellingen. (b.v. eens per jaar een scholingsavond)
      Bovenstaande punten hebben de prioriteit. Daarnaast zijn er nog een aantal punten,
      waaraan aandacht besteed zal worden

5.   Werven van donateurs

6.   Fundraising.
      Hierover is een ideeënnotitie geschreven.
      Een daarop volgend plan van aanpak met erin geformuleerde acties
      moet nog geschreven worden.

7.   Beekensembles Putten en Zuuk en Eerbeek; extra aandacht hiervoor in 2016
      Putten: Voorjaarsexcursie;
      Eerbeek: Het herstel van de Eerbeekse beek in het centrum van Eerbeek.
      Besprekingen hierover zijn gaande

8.   Pilot vrijwilligers voor onderhoud van een beek i.s.m. het Ws V&V.

9.   Het renoveren van een waterfilterkelder in Heveadorp.
     Er wordt gezocht naar de benodigde financiën.
     Zie werkplan werkgroep Cultuurhistorie.