Zienswijze van de Bekenstichting op het ontwerp Waterbeheerprogramma 2016-2021

Op 18 februari 2015 publiceerde het Waterschap Vallei en Veluwe (Waterschap)* een ontwerpplan voor het waterbeheer van de Veluwe en wijde omgeving. Op 14 april reageerde de Stichting tot Behoud van de Veluwse Beken en Sprengen (Bekenstichting)** met een zienswijze op dit plan.

Het beheer van de beken en sprengen maakt maar een klein deel uit van het plan van het waterschap. Dit plan, goed verzorgd en goed leesbaar, speelt in op de naaste toekomst. Thema’s als klimaatverandering, veiligheid en ecologie komen aan de orde. De belangen waar de Bekenstichting voor staat  zijn wat minder duidelijk aangegeven.

Het is heel hoopgevend dat het waterschap in het ontwerpplan een open hand uitsteekt naar gesprekspartners. Men spreekt van het delen van kennis en samenwerking. Namens de Stichting tot Behoud van de Veluwse Beken en Sprengen reageert de voorzitter Jan van de Velde op deze uitnodiging met een zienswijze.  Hij neemt de uitgestoken hand graag aan.

In deze zienswijze worden een aantal zaken  onder de aandacht gebracht:

  • – In de eerste plaats wordt er meer accent gelegd op het belang van de sprengen en beken: een prachtig landschap, uniek, van grote cultuur historische waarde.
  • – De voorzitter sluit aan op een optie die in het plan al wordt aangegeven: deelname aan kennisteams. Meedenken over de grondwater stand, over het water in de beken, over natuurbeheer. Waterschap en Bekenstichting kunnen veel aan elkaar hebben. Daarnaast kan nog gesproken worden over de werkzaamheden die volgen op het beek herstel programma van de afgelopen 25 jaar.
  • – Tenslotte geeft de voorzitter aan graag met het waterschap te willen bespreken hoe het onderhoud van de beken ook in de toekomst kan worden verzorgd in samenwerking met het waterschap, eigenaren en vrijwilligers. Het belang van het behoud van het Veluwse sprengenlandschap mag in het plan van het waterschap meer benadrukt worden!

Het Waterschap staat voor een omvangrijke taak: het waterbeheer in de naaste toekomst. Dit is een taak met heel veel kanten die kennis vraagt op talloze terreinen. In de Bekenstichting is veel deskundigheid en ruim voldoende enthousiasme aanwezig  om bij te kunnen dragen op het deelgebied van het behoud van sprengen en beken. Van beide kanten zijn de handen naar elkaar uitgestoken. Er kan veel goeds van komen als ze worden aangenomen.

Piet Weisfelt

* ontwerp Waterbeheerprogramma 2016-2021  Waterschap Vallei en Veluwe

* * Reactie op het ontwerp Waterbeheerprogramma 2016-2021   Stichting tot het Behoud van de Veluwse Beken en Sprengen